Skip to main content

Full text of "Svoboda-1946-084"

See other formats


■* Я * #*< ■ ■ ■ і- - ., ■ і^ав*# *** *Ц І 

УКРАЇНСЬКИЙ щоденник рік ну. 4.84. 

НЮ ЙОРК І ДЖЕРЗІ СИТІ, вівторок, 30-го квітня 1946. N0. 84. УОКК аші ІЕК8ЕЇ СІТЇ, Тліеяйау, Аргії ЗО, ШЙ. 
ТРИ ЦЕНТИ в му ™и™ жл8АХ ГОЇТЬ ЦЕНТІВ ЗА ГРАНИЦЕЮ ЗЛУЧЕНИХ 
ДЕРЖАВ АМЕРИКИ Т:л. „Слободи"; ВЕгіеп 4-0237. - Те*. У. Н Союзу- ВЬгцо 4-1016 тцпгг ргитр ш тне имтжо зтатед 

ІППСС ІіСПІО ор АМЕК1СА № СЕНТ5 1 . _ ПІДШУКУЮТЬ ПІДЗЕМНІ ПЕЧЕРИ ДЛЯ 
ПРИМІЩЕННЯ ВОЄННОГО ПРОМИСЛУ 
В АМЕРИЦІ ҐРОМИКО ПИТАЄ МОСКВУ, ЯК ПОСТУ- 
ПИТИ В СПРАВІ ЕСПАНІЇ , 

Новий тиждень нарад Ради Забеспеки Обєдна- 
, них Держав зачався дебатою над режімом ген. Фран- 
! ка в Еснанії. Є загальне намагання, щоби рішення у 
тій справі було одноголосне. Советський представ- 
ник; А, Ґромико, був проти слідчої комісії, себто суб- Вернувся з відвідин українських скитальців 
в Европі о. д-р В. Кушнір, уповноважившій 
Доломогових Комітетів в Америці й Канади , 

Кораблем „Іль де Франс", що прибув з Англії до Галіфакеу (Канада) дня 23. квітня б. р., 
повернув а поїздки по західній Європі о. д-р Василь Кушнір, голова Комітету Українців Кана- 
Команда армії Н маринарки приготовляється до ди і Українського Канадського Доііомогового Комітету. Він їздна до Європи як відпоруч- 
майбутньої атомбвої ВІЙНИ в такий спосіб, що під- ник Канадійського У. Д. Комітету І Злученого Українського Американського Допомогового 

шукує Підземні природні печери на цілім просторі Комгтету. На запросини того останнього о. Кушнір вступив до Злучених Держав на наради, на 

Злучених Держав, щоб у них примістити воєнні фа- яких представив помічеиня з своєї поїздки, яка обіймала Британію, Бельгію та Францію 1 „"^нТ^кої 

брики і магазини. Осередком природних печер глн- скнтальчі українські осередки в Німеччині та Італії. А що о. Кушнір дістав від брнтійського ■ ^^^^^ЇУїй^И^ЇЇУ^ЙЗК 
боко під землею є Карлсбад Кавернс в Ню Мексику, уряду та брктійських військових властей, у яких він інтерпелював, усякі потрібні вияснганя. < 3 ^р„7 1 - 10 „, Г міжнаоолногсі , мил? Ти ҐпомиЕп не 
опісля йде печера Мамот Кейв у Кентокі, Винд Кейв як і улекшення в контактуванню з сингальцями, тому і мав змогу бувати у многнх місцях ' [Т : Л1 И „ И ГПІІГ1/ . „,7 і пппипа -ті »™«Тмт^ 

у Савт Дакоті, Гав Кейв в стейті Ню йорк, низка бачити многнх людей та приглянутись особисто життю українських оштальшв і перекона- " " Д ""/ й °'^ 

печер у стейтІ Внрджінії і багато менше знаних пе- тнсь, хто вони І як себе ведуть. У свому звіті о. Куишір змалював безмежну трагедію укра- «™ ««г 8 ^^2Ж^* , ?^";да^Ж 
чер, розкинених по різних стейтах. Деякі перери їнського народу, що відбивається у скнтальщииі, а рівночасно й велику культурну працю скн- Їі!їтіьмв5її шТівм^Ж^^оівЖ 

тягнуться сотками миль і вони ще не розсліджені. тальців та їх дух організовашюсти і патріотизму, що ясно вказує, що це незвичайно цінний »• » » ^ ь ^^^.^° п ^^Р^^»^^ШШ 

У таких печерах малиб бути приміщенні гангари людський матеріял. з якого буде горда та країна, до якої цей матеріял дістанеться. В його „бкоч т^- і' ЖЗ^кп^вІг^ий^оз?^ 
для літаків і промислова машинерія та воєнний ви- особі, як заявив о. Кушнір, українські скнтальці витали усе збірне Американське та Ка надій- - Москві чи Ла чі стояти іти своїм чи пепехили 
ряд; там Легко Сховати перед публикою всяку ПІД- ське Українське Громадянство, якому дякували з глибини душі за добре слово, за потіху 1 по- • . » Р Я? „ 

ГОТОВу ДО Оборони краю; тому, ЩО Підземні печери міч — політичну 1 матеріяльну. При кінці о. Кушнір звернув особливу зав вагу на поміч, яку ь ^ иои ">' ш и Дн»яу ш ^ рішений, 

підлягають впливови погоди." там можна зберігати треба буде ще дати в ті иайкрнтичніші дні, коти УНРРА заперестанс опікуватись скнтальчи- „ПРАВДА" ЗА ҐРОМИКОМ. 

довший час матеріали без Шкоди; у деяких печерах ми таборами. На тому тлі розвинулась довша дискусія, яку закінчив д-р В. Галам, голова Зл. Московська „Правда", мабуть намагаючись скрі- 
можнаб примістити населення .цілих" міст вчаоі наїзду У. А. Д. Комітету, щирою подякою о. д-ровн В. Кушніревн за цінний реферат та вісти, які ціл- пити голос А. Громика в Раді Забеспеки в справі 
ворога. , ком певно поможуть нам тепер нашу допомогову акцію ще поглибити і поширити, НспаїїІЇ, пише, що ТС, Що заявив ҐрОМИКО Про режім 

НЕ ХОЧУТЬ ТРИМАТИ КОМУНІСТІВ УРЯДНИКАМИ . д Я ГВАРДІЯ ВЗИВАЄ ДОПОМОГТИ УКРАЇНІ. І^^&^^^Т'^^^Ї^^ 

Н і »П " д « О «' Генеральний директор УНРРА Фіорельо Ля Гвардій звернув увагу на розпучливу потре- ^ зірваннн диПЛЬОМатйчних ЗНОСИН 3 ЕспаНІЄЮ. 

ПОВНИ нредсідник Юнії Автомобілевих Робітни- бу допомоги на землях еовєтськоі України, знищеної війною. Він оприлюднив каблеіраму мі- 
ків в Дітройті Волтер П. Рутер оприлюднив політику сії УНРРА, висланої на Україну за згодою уряду У. с. С. Р. Місія відвіаала Кременчуг І Пол- ІТАЛІЯ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ У ДИСКУСІЯХ, 
юнії, обняту а 19 точках. Одною з головних точок це тау [ звідомляе. що там дуже мала кількість мяса і не ста* його навіть на те, шоб втримати Наради міністрів заграничних Чотирьох Потуг, 
намір не давати платних становищ в юнії нікому, хто лайки, які назначив уряд. Ля Гвардія стверджує то місцева влада в Україні співпрацює з щ ведуться у Парижі, обертаються біля цього, як 
належить до Комуністичної партії і слухає наказів представниками УНРРА. вирі пі йти остаточно справу замирення з Італією. 

людей з заграниці. В економічних справах Рутер до-'; , ■ .Справа ця дуже скомплікована, бо тут сходяться різ- 

магається скасування системи плати від штуки; рів- иї інтереси Потуг. І тому таке важне, чи вони змо- 

ної плати робітників безогляду на це, в якій околиці ГІОСТаВИЛИ ПІД СУД ТоДЖа Та 27 ЧЛЕНІВ МІЛІТарНОЇ жуть скоро дійти до згоди, бо якщоб таке сталось, 
фабрика побудована; 34-годинного. тижня праці без > , а то це улекшилоб інші мирові проблеми. Британія, зменшення плащі; поліпшення пляшв суспільної за 
И^аТ»''і ,і пдар 
японської кліки ЯК ВОЄННИХ ЗЛОЧИНЦІВ 

енний зложинеш* бувший японський преміер Гідекі Тоджо, обвинувачений за війну та смерть американських та аліянтських вояків І населен ця в Перл Гарбор, Гонг Конг, Шаигай і Фнли- 
пинах. Разом з ним будуть судити 27 його бли жчнх і дальших співробітників, що належали Вритійська міністерська делегація, що перебуває в Індії, щоби допомогти розвнзиі ін- 
дійської проблеми, запросила на спільні нарад н два головні представництва краю: Конгресо- 
ву Партію 1 Магомеданську Лігу. Обидві організації зголилися взяти участь в нарадах, що 
вважається позитивним явищем. Тепер остаточно виясниться, чи є можливе, щоб вони могли 
погодитись. Назагал панує переконання, що згоди не буде, бо Могакеданська Ліга буде далі 
рішучо стояти при тому, шобн Індія була поділена, себто, щоби заіснувала незалежна мога- 
меданська держана — ПакІстан. 

ШВАИЦАРІЯ ОБОРОНЯЄ; СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. 
Американські кореспонденти звідомляюп. з Швейцарії, що там загал не є вдоволений 
з натиску Аліянтів, шоби видати їм золото, вартості! пів біліона^ швейцарських франків, яке 
вона одержала від німецького Райхсбанку. Шван царський уряд стоїть при тому, що па таке 
не дозволяє швейцарська конституція, та що навіть Птлер/не вимагав від неї, шобн видала 
яліянтські фонди. Часопис „Базлер Нахріхтеп" пише, що Має тут рішати „право, а не сила". 
Знов Інші часописи представляють отеє непорозуміння між Швейцарією 1 Аліянтачн як „бо- 
ротьбу Давида з Голіятом". Кажуть, шо Швайцарія була завжди тростісом майна політичних 
утікачів. Ніякий натиск, пишуть газети, не заставить Швейцарію резигнувати з своїх суверен- 
них ппав. :д ОСТАЧА МЯГКОГО ВУПЛЛЯ В КРАЮ. 

Внаслідок одноміенчнрго страйку майнерів мяг- 
кого вугілля припаси цьс|і»о вугілля впали' на дуже 
низький рівень. - ? Зал із ничТ підприємства мають " ще 
я вугілля на 25 днів а ідеякі фабрики лише на три тиж- 
Г л Ш Уряд „заморозив" деякі припаси вугілля таки в 
маййаХ, щоб мржна їх ужити для шпиталів, продукції 
харчів і для прибережних лодо*. Міські підприєм- 
ства," особливо такі, що втримують вуличний рух, 
як*трамваї, підземні Г надземнІ 'залізниці, загрожені 
'недостачею вугілля. Всійте припиняється до цього, 
що уряд мусить поважніше занятися наладнав ням 
' страйку маннерїв мягкафо вугілля, який розпочався 
1 квітня і не має вирвшв на по кінчений дорогою пе- 

рего*рів: ^ 

ВОЛ ЕС НАЗИВАЄ БРИТАНІЮ ЕКСПЛЬОАТОРКОЮ. 

СЇкр^-а^ торгівлі Генр^ Волес у своїй промові 

н Бостоні сказав, то Велика Британія визискує тиші 

народи^ а^тепер^іепотрібио вмішується до справ Па- 

^естини/ „Бритій ці.£йучпі люди "у світових справах і 
-ф; їм треба лише перестати журитися- своєю імперією. 
Т На,- Кою думку вони під^їслиб вище життєву стопу 
* У .сфїюму.-краіо, колибЗЕПшпрацювали з інщими на- 
„ радами ' ^ твердив Во^ео. 

А-^ЕНАТОР ТОВБЇ ЗА ПРАВО СОВЄТІВ ДО ВІРМЕНІЇ. 

% Сенатор ТОЙ» з Ню Гемпшир, конгресмен Еиа- КАТОЛИКИ І ПРОТЕСТАНТИ ПІДУТЬ У НІМЕЧЧИНІ РАЗОМ 

нуИРСелер З Ню Йорку і конгресмен Чарлс СєвЄДЖ Католицький єпископ Гільфріх З ЛІмбург в Німеччині під американською владою зая 

з Вашингтону та пастор д-р Ро№рт Сірлі, секретар вив, що політично католики І протестанти е ї Німечичні обєднаиі. а то через терпіння міліо- 

нів німців в Шлезьку і Судетах, звідки їх виганяють. По 400-літнІй віі»миій боротьбі, казав 
єпископ, оБнлні Церкви почали тепер разом Працювати, бо виходить, що якшо церква буде 
стояти в суспільному життю позаду, то знов^зявиться щось таке як націзм. Нема щодо цьо- 
го, казав далі єпископ, ніякого договору, н11іе було й не буде ніяких спільних мітінгів, але 
проте повстало таке спільне порозуміння, якого досі ніколи не було, Федфації Церков з Великого Ню Йорку промовляли 
на зібранню вірмен в Карнеґі Гол у Ню йорку І під- 
тримували домагангія Совєтів, щоб вірменські про- 
. вінцїї^які иаліжатв^ тепер до Туреччини відступити 
Сонетам. Резолюцію з таким домаганням має пе- 

^--во?в Й^.влГ рст * ? - 

СЕНАТОР ВОЛ ЗА СКАСУВАННЯ ОРАВА ВЕТА 
З О.О.Д. 

Сенатор Джозеф Бол з Минесоти промовляв на 
зібранню в Сиракюз, Н. Й. і заявив, що "теперішній 
ідеологічний розлом між демократіями й Росією є 
найбільшою перепоною до світовегго миру і спра- 
в'едливости. Він поедавив домагання, {щоб скасувати 
вОргааізаціїсОбєднайних Держав право вета для од- 
~иої лержяяи. Сенатор заявив, що лйше Америка н 
Британія за'садничо стоїть за основи демократії; а 
інші великі держави хитаються. Щодо Росії то вона 
вітверто противиться свободолюбности і пропові- 
дує тоталітарним. „Особиста свобрда, гідність і пра- 
во людини не має ніякого значення в Росії, а зате . 
цілу си*ту має політика й програм а, -^диктована ма-| 
лою групою . X Вето мусить бути скасоване, коли ми 
маємо спинити загрозу третьої війни, яка буде вести-" 
ся при до мочи /ато мової сгіяи" — кликав Бон: 

І, А60 ХОЧЕТЕ КРАЩОЇ, поперта ОДмініямн, . обстоює, що Середземне 
і нжи їи мбучи- нілчі ' кинуролинз. № " " 

іе де шре роняе до певної міри Америка, а властиво є за те, 
щоби встановити над бувшими італійськими кольоні- 
ями в Африці спільний трест я Обєднаних Держав, 
до тої .-.мілітарної кліки", що пхнула Японію у війну. Розправа буде відбуватись в Токііо віШ<) МШі би займатися адміністрацією кольоній. Та 
будинку міністерства війни. Міжнародним про куратором е Джозеф Б. Кінсн. Обвинувачується ] Совєти Є проти НЬОГО. Вони хочуть самі адмІНІ 
теж і в плянованню війни з оРсією. , [і а ї п ТрнполітанїЮ. як теж мати частину ю 

Прітрсі. Ьрнтіиці й брнтііїські домінії погодились би 

ГОДЯТЬСЯ НА НАРАДИ ДОВКОЛА КРУГЛОГО СТОЛА В ЖДИ 

радше на пропозицію Злучених Держав, а є проти 
сонете ьких домагань. Австралія, Нова ЗеляндІя і 
Полуднева Африка підкресляють, що вони понесли 
багато жертв, щоби звільнити італійські кольонії в 
Африці й вже з цього титулу є управнені до голосу 
в такій справі, як ця що тепер треба з тими кольо- 
иіями зробити- • „ 

МОЛОТОВ УСЬМІХНЕНИП. 

Американські кореспонденти, шукаючи за чимсь, 
з чого можна би вносити, шо наради в Парижі будуть 
успішні, підкресляють, що Вячеслав Молотов, совет- 
ський міністер закордонних , справ, має погідний і 
веселий вираз. Значить, що буде готов на компро- 
міси. Так розуміють, А теж пишуть про секретаря 
стейту Бирнса, що був у неділю па кінських перего- 
нах, з чого теж заключають, що й він є доброму 
настрою. 

БОЛГАРІЯ ПЕРЕШКОДОЮ. 

Орган Комуністичної Партії „Правда" пише, що 
є хмара, то зависла над нарадами міністрів закор- 
донних справ у Парижі. А є нею те, що Злучені Дер- 
жави і Велика Британія далі не визнають уряду в Бол- 
гарії. Це мабуть тому, каже „Правда", 'щоби мати 
це для торгу в інших справах. 

ЧИ БУДЕ ТЕЖ ПРОТИ СОВЄТІВ? 

Одною з найбільших „хворіб" неіснуючої уже 
Ліги Націй було тс, що вона була центром „проти- 
совєтських інтриг' 1 . Таке пише советський часопис ПОВНО РИБИ, АЛЕ НІХТО П НЕ ІВ'*БИЦ-Ьзчи>іо перед собою цілу гору риби. Це 
з Лсйк По Лнсст, 'близько Арлінґтону' а (Ягвг Дакоті, Обраховують, шо згинуло в 
" иі.ом\- озері до'И» міліонів фунтів рн§к вуї трійливих газів, що повстали з пшючнх У "У^ролг-г - ■ дід водою рослий; -Тепер- ту рибу закопують у землю, 

- ..... г І додак, шо є побоювання, що на ту саму 
хворобу хворує і Організація Обєднаних Держав, бо 
не хоче трактувати Росію нарівні з іншими потугами. 

ДОМАГАННЯ ГРЕЦІЇ. 

Безогляду на те, який, тепер матиме вплив на 
.війну атомова бомба. Греція стоїть далі при тому, 
що границі матимуть надалі стратегічну вартість. І 
тому домагається віл конференції в Парижі, щоби 
признано їй територію на 10,000 квадратових миль, 
яка тепер приналежна до Альбайії й/ Болгарії. В Аль- 
бапії Іде про КорІцу і округу, а в Болгарії про те- 
риторію, якої Греція, як каже, потребує для охорони 
Сальонікп. 

НІМЕЦЬКІ ВИБОРИ, 

• 

Переведені минулої неділі вибори н Німеччині 
під американською- владою виказують, що перема- 
гає Христіянсько-Очіінльие Обєднання, головно в 
Баварії, а в Гессе соціял-дс.мократн. В часі виборів 
прийшло до нападу дисиляеошших жидів и Діссен 
на німців, бо рознеслась чутка. Що німці вбили ше- 
стеро ЖИДІВ. МНОГНХ НІМЦІВ ТЯЖКО !!< '• •. ; КмфИКаНІ 

ська поліція арештувала 25 жидів, СВОБОДА, ВІВТОРОК, .30-го КВІТНЯ 1946. Ч. 84. Організація юній в південних "8У0В0ПА" (Цкгаіпіап Шііу) 

пішії»' "-иврарег риЬІІяЬечЗ сіаііу схссрі Зипйауа, Мопйаув апсг 
' і. іу? Ьу ІЬе икгаіпіап КаІіопаІ АззосіаЦоп, Іпс, 
' ;Л 41 -ДЗ Є гад сі Зсгееі, .Іегзс-у Сіїу, N. 3. 

іиісллі ..і..] СїаззМаіІМаІіегаІІце Ров[ ОтсеоГ .Іегееу СЦу. N..1. 
гір. М:іг. К ЗО, 1911 ипгіег Нк Асі аі МдгсЬ 8. 187В. 

•ллрімі Гот пнШпс аі ересіаі гаїе оГ роаіа Е е ргоуіЧиі (ог Зесііов ПОЗ тс "сі» можуть відіграти шонір- агенти використають недолю 
?Г ІЬе Лсг оГ ОсІоЬег З, 1917 аиІНогіїес] Іиіу 31, 1018. стеитах СІшашей А^егШІдк І>раЛшеаІ, 6Є7-7їЬ Аує.. Ие* Уогк 18, N. У ІІЬМмШЛЛТЛ: 
^мідкнохе чисао трн центи. І7.М 

" ,76 
,00 -.-» .„н іі.ту . 

На три нісші 

і! Омсраї СнгІ і Заграниікю: 

Мі. ліс 510.00 

Н пік року і 5.2Д 

ч, тпн М ісяаі 5 2.75 80ВЗСНІРТІ0Н ВАТЕЗ 
ТЬгсв сепії а сорт. 
Ош> у саг __ 
91х топІЬа -57.00 
..53.75 За оголошеній редакція не відповідає За кожну зміну адреси плвтнтьсв 10 центів ЛЯДО! "ЗУОВООА." Р. О. Веж 346, РОСІЯ ЗГОДИЛАСЯ Робітничі -організації ще Гі поліпшення долі нігрів, 
тепер можуть відіграти піонір- агенти вико] 
Чьку ролю у розвитку н у аа-'цнх людеіі на те,' щоб 'їх під- 
беепені прав людніш, коли бурити проти Америки І при- 
лийте стануть на станови ші за- готовити свою неволю в фор- 
сад, які присвічували їм в са- мі комуністичного ладу, полу- 
мих ночатках їх праці. Саме ченого із всеевітною тиранією, 
тепер оприлюднено, що Кой-! з якої загалом нема ратунку 

гьг«е шопіьа іг.ммрес Промислових ррґаніза-Ідля робітника.. 

Рогеііга але) Зепет Сіїу Каїеа: (цій ~ СЮ — = робить підго-; Коли СЮ починає тепер 

тонку до „наїзду" на південні акцію за юі позицію робітнії - 
стейтп, де юнійне життя мало кін в південних стеитах, то прн 
звісне Г де залишилися ще' 
останки невільництва. 

Головна кватира СЮ заду- 
мує вислати юній них організа- 
торів до південних стейтів, та- 
ких як Тексас, Алабама, обі 
Кароланпн, Джорджін й інші. Опв уваг 

81* шопіЬа — 
ТЬрсв тпаШв ..51000 
...55.25 
...52.75 СІТУ 3. N. Д. .1. текстильній промнеловостн, чи вірно аж до зради власного 
там при ткацькім промислі. А народу. Пригадати собі тільки 
тому, що в кількох стейтах є. треба ту мізерну ролю, яку на 
шіфта, то там теж і рафінерії Раді Беспеки Обєднаних Дер- 
нафтн і хемічпі фабрики, які жав відграє польський делє- 
переробляють нафтові про- гат д-р Лянге,' як сліпий нота- 
дукти. Крім цього є кілька кувач совєтськгоо представ- 
осередків залізного промислу, Пика А. Громика. Тут маємо 
будови кораблів, тощо. Отже живий образ чим є нинішні 
там сміло можна буде створи- держави на тіограннчу Совє- 
ти, а подекуди вже й поширн- | т ів. Це пе є' держави незалеж- 
тн юніГніу працю і звідти роз-.нг, тільки нбпихайла б.ольше- 
тигпутн цю сітку на дальші за-' 
кутини. 

Коли члени юній привикнуть цими. Держави ці мають свої уря- 
ди, ніби є самостійними, а на- 
брати участь в зорганізованім ділі рішальпин голос у всіх' їх 

зіб-і Румунії. На випадок світової 
крізи військово - політичний 
союз англьосаського світа 
повстав би майжи автоматич- 
но, так як повстав він в часі 
теперішньої війни. В сильнішій 
Америці домінує політична 
доктрина, що Америка не мо- 
же за ніяку ціну позволити 
знищити Англії та її англьо- 
саськнх доміиій, хоч покищо 
не вязатися формально з нія- 
ким бльоком, тільки вести за- 
мирення світа через Обеднані 
Держави. Біля того аиґльосас- 
кого ядра гуртується цілий життю; коли пічнуть на зіб-; натягненнях має Кремль. В та-!табор латинських републнк 
розумній агітації може долес- 1 Р аш »«* вирішувати голосуван-' кім положенні найшлися нині 'Полудневої. Америки, не зва- 
ти до справжньої поправи до-| кям різні справи; коли привик- | ВЖ с Польща, Румунія, Болга-'жаючи на тертя, які тепер е 
справжньої поправи долі чор-1 І, У ть переводити вибори, то ; рія, Чехо-Словаччипа, Югосла- поміж Америкою й Аргентн- 
них робітників і до зрівнашш тнмеамим нанчатьсн і форм[вІп, Маднрщина та Фінляндія, ною та Туреччиною. По сторо- їх становища із становищем 
білих людеіі. Бо чейже в ро громадянського життя. Тоді 
теж так звана „расова проблє- 
бітннчих кнііях не повинно ! " а " а Злучених Державах ста- 
і на це призначила міліон до- 'бути дискримінації між бїлим] не ближчою до розвязки і не 
лярів. Коли буде треба, то 
СІО призбирав ще другий мі- 
ліон і таки поставить на своїм. 
Людям з північних стейтів Першу ністку з нарад міністрів закордонних 
справ Чотирьох ГІотуг, що зачалися у Парижі, пода- 
ли американські газети на перших сторонах на самій 
горі іі великими буквами. Ця новинка казала, що 
„Росія згодилася взяти участь у всіх нарадах над 

усіми мировими договорами і буде радити разом з ||0ва в засад | вважається, чцо І плата по .40 центів на годину тральними робітничими орга 
представниками усіх чотирьох потуг . І чорним робітником 

До такої праці саме тепер 
пригожа хвилина. Федеральні 
закони гарантують робітннко- 
можс бути дивна така поста- ' ви мінімальну плату. Досішна треба буде боятися різних ра- 
сових заворушень. 

Отже, коли з цього боку гля- 
діти на працю для зюнізувак- 
ня робітництва, накинену цеи- I робітники самі себе мають орцмає бути піднесена до 65 цен-Іцізаціями „згори", то така пра- 
Уже 3 неї самої НОВИНКИ можна пізнати, серед іганїзувати і приступати як>ів. Побіч роботи при зборі ця може виповнити цю прога відділи до якоїсь центральної 
робітничої організації, А тут 
читаємо навпаки: не робітни- якої душної атмосфери зїздилися міністри закордон 
них справ Злучених Держав, Великої Британії, Со- 
вєтського Соїозу та Франції на такі паради, що іх 

цілком слушно вважається найважнішями з уодуїкн себе організують, а якась 
коли іде про те, який має тепер настати у світі повий : існуюча сила хоче їх організу-, Микола Чубатий, 
порядок і мир. Тому саме і вважається величезним вати. Кажуть навіть, що за та- 
здобутком уже таке, що „Росія" згодилась радити. . . ку працю стоїть федеральної 
Це, очевидно, тому, що останні того роду наради, уряд при допомозі Краєвої 
що відбувались в Лондоні, через Совєти взагалі розкради Робітничих Відносин, 
бились і міністри роз'їхались з нічим. А що тепер Со- 1 т р <;ба мешканцям північних 
вєти мають уже якісь Інші плянн, то це вже видно сті .і, т і в маТ ц на увазі, що від- 
хочби по тім, що совєтська делегацій, що прибула І В0СИ ц И в південних стейтах лн- 
з Москви до Парижа, є найбільша і має у свому скла-і, І1е „ більших містах нагаду- 
ді до 200 дорадників і різних експертів. Хоч треба [ ють лаДі якмй називається дс- 
памятати, що в совєтській тактиці Іі таке може тра- >І0К ратнчним ладом, тобто ти- 
питись, ЩО одного тижня така комісія може прибути, 1 [Ю во-аме Р иканським. А в ма- 
а другого від'їхати. Та тим разом треба припускати, ! Л!1Х м істсчках та по фариах 
що Совєти мають що інше на думці й добре підго-! Т!1ч , „ід, к , с „„„ такі, які хіба 
ТОВИЛИСЬДО цього, ЯКІ мають б\ТН Міфові договори- „аі-а^-ють „ервісні часи Дале- обоа - англьосаксонський та о- 
та який треба надати світови інший повоєнний ви-; кого з ІІХ0ДУ іі10 то його на- 603 слов " ,ІС1 'Кого світа. Цеє фармерських плодів в півден- [лину, якої не були всилі за- них стейтах є ще праця прн повнити звичайні суспільні 
виробі меблів, при так званій установи. Світ ділиться на два обози Ціїковитий розгром Німеч- 
чини та Японії створив зовсім 
поний уклад в міжнародних 
відносинах. В світі стало два 
обозн: обоз англійських дер 
жав та бльок Совєтів з 'їх са 
телітамн, передовсім с.іовян 
ськиї раси. Тому саме дехто 
навіть вЖе ніші говорить про гляд. Що більше: їхня „згода ". яку розголошено 
в світі з такою великою радістю, може вказувати, що 
Совєти навіть певні, 'що їм вдасться своє осягнути. 
Тому І так „нагло" і „несподівано" згодились. І ма- 
ДО знвалн „Ваіілд Вест". Південні. » нш Д"і псальїи сили в світі. 

бо аш Франція її Еіарош, ані 
теж Китай в Азії, не представ- 
ляють ще наділі ніякої поваж- 
ної сили. Може колись з Ки- стенти ІІС є упромнслов.іені 
на такий -яад, як це бачимо в 
північних стейтах. Назагал го- ■ве- 
ло 

„Трьох "Потуг", готова тепер перехилятись у много- 
му на совєтський бік, * це дуже скрінилоб Совєти. 
І видно, шо Совєти надіються, що їм таки признають 
їхню „сферу впливів" в ЕаропІ, залишаючи загарбані 
ними краї й народи далі в неволі, а інші на совєтській 
ласці. Особливо, якщо вони попустить дещо з своїх 
домагань на Середземному морі чн в Африці, що 
вони і вид ви гнули головно на те, щоби мали чим 
торгувати. Принаймні так це назагал розуміють. 

Ось такі думки насуваються, коли читати про ту 
„радісну" вістку, що Росія згодилась засісти до мир- 
ного стола" і дебатувати над новим порядком у світі. 
Не знаємо ходш високої міжнародної політики. Тому 
беремо справи так, як вони представляються на під- 
ставі дотеперішніх практик. Тому І побоюємось, що 
ота „згода", про яку донесли, може означати совєт- 
ську надію на поділ сфери впливів великих потуг. І 
то такий поділ, що надалі залишиться нутрі піною 
справою, чн і скільки міл іонів людей гине, наприклад, 
через терор у Сонетах. Бо про визволення тих наро- 
дів спід Совєтів, то вже й не говорити! Так нам зда- 
ється. І дай Боже, щоб кожне слово з того побою- 
вання каменем стало й не справдилось, та щоб нара- 
ди у Парижі дали людям у тираніях змогу принаймні 
лекше відітхнути. ловші сила робітництва в цих .таю, .л. незалежної Індії, чи зі 
.... зєдиненої Індонезії внтворить- зєдинсиої Індонезії витворить 

ся нова сила, але її нині ще 
немає. , 

Давніше поза тими двома 
обозами стояла сильна Німеч- 
чина та сильна Японія, обі 
динамічні нації. Вони були ти- 
ми силами, що не давали сві- 
тови розколотися тільки на 
дна обози, бо як Німеччина, 
так теж Японія могли на ви- 
падок кпізи виступити самос- 
тійно чн стати по одній чн 
другій стороні. Нині тої тре- 
тої, зглядно ще й четвертої 
сили, немає. Правда ще й нині 
то тут, то там говориться про 
небес пеку націзму, а менше 
про небеснеку японського мі- 
літаризму, одначе нині відгре- 
бується похоронений націзм 
більше для пропаганди, ніж 
щоби вірити про ного небес- 
неку для світа. Типовим кра- 
ієм, що став стягати на себе цюють на фар*мах: в 
ції харчів та в плеканню ба- 
вонни. Праця серед фармер- 
ських підноснії є сезонона, 
тобто тоді, коли прийде час 
засівів, а опісля коли прийде 
час жнив чн збору плодів. В 
інші часи робітник не має пра- 
ці і це утрнвалюе там хроніч- 
ну нужду. Тому, що колись ве- 
ликі фарм и -плантації належа- 
ли до панів, а цими панами 
були білі люди, то нігри ше 
після свого звільнення з не- 
вільництва не мали засобів, 
щоб закупити для себе фарми 
і стати незалежними власника- 
ми. Отже, хоч пігрн стали 
саобідіїимн, то нужда прине- 
волювала їх найматися у білих 
людей до/праці лише за про- 
харчуіиж 

Досі нк- не було доволі часу 
для економічної еманципації 
колишніх невільників. З цього 
корнстали різні агенти чужий- фашизму чи націзму ста- 

них ідей і замісш. пробувати ,ла Кснанія, країна своєрідної 
приложити рук до праці для: націоналістичної диктатури Совєтп стараються це число ні тогож англьосаського бльо- 
держав ероїх сателітів дальше ку готові стати малі европєй- 
лобільшувати. Таким сателі- ські держави Бельгія, Голян- 
том в останніх днях став Іран дія та скандинавські держави, 
або Перзія, яка не маючи на- не зважаючи на страх на 
дії, що англьосаські держави близькість сусіда, совєтського 
заризи кують задля її повної медведя. По стороні тогож 
незалежності! воєнний кон- бльоку стоять Греція, Італія, 
флікт, воліла піти па уступ- вкінці Еспанія та Португалія, 
ства сильного сусіда і так увІЙ-' 33 кого ще Яде воротьбя . 
ти в становище сателіта Совє- 
тів. Саме тепер ведеться завзята 
Такого самого сателіта хо- політична боротьба поміж со- 
ч\ть большевики зробити з оєтськнм та англьосаським 
Німеччини. Над цим саме те- бльоком за впливи в Китаю та 
пер працює дуже пильно со- в арабськім світі. На однім і 
вєтськ* окупаційна влада в на ДРУ ГІИ відтинку земного 
східній совєтській, окупацій- гльоб У Г[ДЄ шалена пропаганда 
ній зоні. Совєтська військова збоку Совєтів опанувати ці 
влада в прискоренім темпі к Р а1 та втягнути їх в сферу 
монтує там союз комунустів зі св °'* впливів. Арабські держа- 
соціялістами, щоби тому „ро- вн Близького Сходу важні на 
бітничому фронтовії" вереда- вип одок світової крізи тим, 
ти всю владу в совєтській оку- «о вони пильнують околиці 
націй ній зоні з надією,, що так суезського каналу та е тере- 
сцементований соціалістично- ,,ами « ІНІІИХ "аф™вих просто- 
комуністнчнин бльок потра- бо "Р н нЬнїшній мотори - Франка. 

Ніхто теж не. вірить, щоби 
ця слаба країна міри кепського 
півострова комунебудь загро- 
жувала, чи щоби вона могла 
стати розсадником нового фа- 
шизму. Одначе атака зі заки- фнть опанувати центральну за «'і воєнного знаряддя є ду- 
дами фашизму йде на Ес ланіт 
передовсім збоку совєтського 
обозу, бо большевики бажа 
либ самі опанувати Еснанію та 
звІдтіім,' замикаючи англій- 
ський Пбральтар, занлати па- 
нів болючий удар англійській 
імперії. Не іде про фашизм 
Франка, але про опанування 
.д трате гічного гібрал ьтарсь ко - 
то проливу, яким можна здо- 
бути збоку еспанського сухо- 
долу. 

Совєти, для прикриття своїх 
дійсних намірів, навіть перші 
не атакують фашисті вської Ес- 
ианії, але висилають до тої ро- 
боти своїх сателітів або еміса- 
рів комуністичної партії, як польського амбасадора Лянге 
та французьких комуністів, 
що пруть до конфлікту з Еспа- 
нією. 

Поділ світа на два обозн 
тим більше впадаючий в очі, 
шо його ділить теж ілеольогія 
двох світових порядків — а 
саме комуністичного со шиль- 
ного ладу з .матеріялістичним 
світоглядом на суспільство та 
ладу приватної власності! з 
христіянським с в І т о г лядом. владу цілої Німеччини, коли жс важною справою мати за 
прийде до утворення цент- ласи нафти близько місця опе- 
ра льного німецького уряду в Р а ч т - 

недалекім часі. Совєти також Предметом найснльнішого 
рахують на Францію, як на натиску Совєтів стала тепер 
можливого члена свого про- Туреччина, нині відданий со- 
совєтського бльоку. В той спо- х>з""к англьосаського бльоку. 
сіб по совєтський лляна м цей Причина того лежить в цім, 
бльок сягав би від АтлянтіЙ-,"* Туреччина посідає проли- 
ського океану на заході по' ви морські, що є для Совєтів 
Тихий Океан на «оді та по ^люч^г школу ? Чорт— 
Перзький Залив на полудні. [Р я на Середземне мої 

г, . _ ННЙ МОРСЬКИЙ ШЛЯХ маци, 

Прот. .того совєтського бльо- ведс життєва лінія 

ку стоїть обоз англьосаського ; - 

світа. Не є він так стисло зор-, ,, 

, 1 ; Нині ведеться також вели- 

гашзовапин як бльок совєт- пом]ж Сов£ , 

ськнх держав, а», не є так од- ^ та д мернко(0 за вплнш| 

провідні а Кктаю оианування Совєта- ноцілий. Самі дві держави англьосаського обо- 
зу — Америка та Англійська 
Імперія — не є знизані ніяким ми Китаю далоб їм величезний 
запас людського матеріялу та * сирівців, що робнвби їх майже 

ще шпськовнм союзом, аш на- - віть союзом політичної спів- непереможними. Совєти ста- 

.. раютьсн опанувати Китай при 
пращ. Саме- створити такни ПОИОЧ1( ко > д ^ 

союз військово -політичний на- - магавсн Винстон Чорчил вча- боку та при помочи перегово- 
. рів за частинне припаймеише 
сі своєї подорожі! по Америш. Ш(К Т багатства 
одначе це йому ще не вдалося. к иу „ ріяльної китаГіськ0Ї Іф0 . 

Та проте, хоч нема формаль- |ВІШиї Манджурії. На терені 
ного союза, ці дві апгльосась- Кі1таю большевики нині слаб- 
^ кі держави лучить щось біль- ш , від Америки, тому прича- 
Сонєтн мобілізують та закріп-' ! ШС ЯК №Р"™ Ь ™* со ^- їх юються приятелями національ- 
люють свій обоз в топ спосіб. ЛуЧИТЬ дс ^ к Р атнч »"» ного уряду Чянг Кай Шека, а 

спільність культури та сліль- ; „отаємно попнрають комуніс- 
ність суспільних ідеалів. А цс ТИЧІШХ 80 рохобників. що опа- що оточили себе вінцем дер- 
жав сателітів, в яких влада є 
в : вузли к>ди сильніш, н.ж прн- нували частин Китаю тай 
Р >ках ком.мпст.в, що слу , мусов;1 служба СО в ЄТСЬКИХ са . пхаються до Манджу- 

жать беззазтережно Совєтам телітів ткну Чехії, Польщі чи рії " ' ш ■ и і т щ\ ■ — і — ■ — її — щ т — р~ни — щ щ ~щ ~ ц ^ ^ ^ ^ *т 

ФЕДОР КРУШИНСЬКИЙ 

Я БАЧИВ НІМЕЧЧИНУ! 

. (Байки та дійсність про гі тлєрівщину) 

Авторські права застерігає іься : СоругІєМ Ьу КіиьЬуп^ку 
ТсаДоге, Рігії. Гппсе. Ж) велася серед „остарбантерів". 
Дітьми, які никвлялі! риси гер- 
манської раси, наказано опіку- 
ватися як иімшькнми дітьми, 
а матерям -українкам данатн 
різні пільги. 

Такими дітьми „германського 
ноднбу" займалися лікарі, бра- 
ли їхню кров на досліди, ото- 
чували великою увагою. Зго- 
дом, вийшов наказ одбиратя Не забувалося при тому її яких доводили, що в Україні є 

про „наукову" сторону иексль- глибокі сліди германської 

ного наміру. Україну й укрії- культури іі німецького впливу, [тих дітей чіл матерен та відда- 

їнцін почали фарбувати на як і ИОКревіюсти українців зівати до спеціяльпих німецьких 

германців, пе більше й не мен- германцями її німцями. Що цс яахоронок, А бідними дітьми. ше. Про не пчважко говорн.ті не був розвиток чи ног.інблеп- 
„Гестало", снеціяльні партійні .ш так «і. норманської теорії 
типи, які займалися справами походження Руси-Українн. а 
знищення украінства. про Цг звичайнісінька профанація тієї 
поважно радилися н Мін їсте р- теорії не треба її говорити, 
стві Сходу та н в наукових ки- Ніша робилася з метою „е.іімі- 
лах. Україна, то була ґерман- кувати" деннть десятих насе- 
ська земля, а українці, то тер- .іеннн України як „приблуд", а 
манці, або приблуди. Отже, .і пінити тільки „нащадків 1 ' ті- 
треба те гер манське п.іемя по- и норманської „сметанки", яка 
вернути до матірного пня, а колись, мпн.інв, заснувала Ки- 
землю приєднати до Велико- ївську Державу. 
Німеччини. А снеціяльні „вчс-! На підставі таііних приписів 
ні" за добрі гроші писали та спеціяльпих таємних вказі- 
кннжки українською мовою, а вок, ця праця в Німеччині вже які не мали „щастя на топ 
„германський подиб". опікува- 
лися гірше, як цуценятами. 
В цьому дусі та для цієї ме- нідноснчн німців на перше 
місце між народами. Він зби- 
рає всіх німців в одну могутню 
державу та обєднує всі німець- 
кі землі, щоб установити тися- 
чу років миру щонайменше в 
Евроні. Для забеспеченнн ні- 
мецької будучнни та щоби да- 
ти німцям можливість жити й 
працювати як провідному на- 
родові в світі, він здобуває по мрію закріпити остаточно й 
11В віки-вічні. 

- - Гайль Гітлєр - паш фі 
рер!... „Унзер Травм" — „Наша | Світ цілий виразно ділиться 

А от німці мріють про те са- " а ДВ1І ТОборн: сйіт ЧЄ Є 801ЮЇ 
ме та всі до єдиного. І мріють' ^™тур« ™ ."а «іт дсмокра- 

„„„„„ .-. ти; першнн під протекторатом 

Совєтів, другий під протекто- ри ріятн не є злочин, бож чи 
є людина на світі, яка не мріє, 
праву німцям належні землі, а«ін ніколи пе мріяла? Таку лю- 
між іншим і Україну, спалщн-Ідину ми готові назвати недо- 
иу від готів. На тій землі тепер людком або виродком. Зви- жннуть різні дикі племена, 
приблуди, в -пі- мірі нік- 
чемні нащадки монгольських 
наїздників, які тр\'б» вини- чанно, кожний мріє про щось 
інше дівчина про коханого, 
мати про дитину, жінка про 
чоловіка, селянин про дощ ське, а про злочинне, нелюд- 
ське й потворне. Власне, це є 

дуже рідкий випадок в історії 'т^О^Ш^^Гв 
людей, а лікарі й правиики на- ШаЦШ иб€Д!|а|ш * Держав є 
зикають такий випадок „гур- ВСИЛ1 вдержувати мирне життя 
товим божевіллям" та „гурто- Т '* Х ДВ0Х 6льок,в - 3аб Р акн - 
внм злочином". Як гуртове бо- 1 . Г0 ,,ншіика ко ординащ,, так 
жевілля. так і гуртове злочин- С8ІТ Г""' ПЄрЄД Н ° В ° Ю ""^ 
ство є явища пайнебеспечніш, ет Р°Ф° ю воєнного зудару, .і 
па світі, які кінчаться найжах-™ ТИМ "Рашн.шого, що іш- 
ливішнми наслідками. ст? т,а св1Т0Ва _ в,яна б >'^РОз- 

I поряджатн зброєю, якої не ратом Америки та Англії. Наша мрія!... кажуть знало людство дотепер. ти готувалися в Німеччині епе- иінтн, або нагнати тули, відки \ робітник про добрий заробі- Ніяльні кадри прийдешніх ад- 
міністраторів і викопавша пе- 
кельного плину та зд і ііс неї шн 
політики Гплєра щодо Укра- 
їни. Такі школи існували по 
всій Німеччині, а н тих школах 
викладалося німецьким юна- 
кам, будучим „фюрерам" в У- 
країні, шо Гітлєр виконує „бо- 
же" посланні! цтво на землі, воші пришили на святу гер- 
манську землю. ' 

Таким чином, як що наш 
„фюрер" дбає за нас аж на 
тисячу років наперед, то На- 
пнім обонязком є — бути гід- 
ннми його великого наміру. 
Він здійснює нашу віковічну 
мрію, а завданням наступних 
поколінь ту нашу німецьку ток, словом, кожний мріє про 
щось такс, що є гарне, люд- 
ське іі людяне. Правда, є й 
злочинні мрії - коли дівчина 

.думає тільки про гріх, а не про 
подружжя, чн злодій про чу- 

Іжу власність, щоб її загарба- 
ти, або розбійник про чиюсь 
смерть. Але нема на' світі так, 
щоб усі мріяли про те саме. німці. 

Це були два слова, які по- 
лонили німецькі серця й думи. р ои насолоджувався кровю 
Я чув ці двоє слів по всій Ні- христіян. 

меччииі. Вони не вимовляли і . На(||а _ к ь 

цих двоє слів, а наче пестили німці. 

їх, як пеститься дитину, чн Д П ер сд „оїмк очима встає 
найлюбішу істоту: тнха> як думка людська| пос . 

Г" 5 " зе Р "Р авм! І тать у країнської дівчини — се- 

Вонн плекали цю мрію ми- реднього зросту. крухкеньКої 
боко в серцях і душах, жили 3 себе, з делікатними рисами 
нею Й живились нею та насо- обличчя — Стефаніі Цимба- 
лоджувалнсь тими жертвами, лігл-гД учительки з Галичини. які приносили для неї, як Не- (Дальше буде|. Ч. 84. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 30-го КВІТНЯ 1946. Відділ 

1 

2 

І ::: 

5 

б ... 

8 ... 

9 __ 

10 

1) 

12 ... 

ІЗ 

Н ... 
15 

16 ... 

17 .... 
18 

19 

20 

21 

22 .... 

23 .... 

24 .... 

25 .... 

26 .... 

27 .... 

28 .... 

29 ... 

30 .... 

31 .... 
32 

33 .... 
34 

35 .... 

36 . 

37 
ЗВІТ ГОЛОВ. КАСІЄРА У. Н. СОЮЗУ ЗА МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ 194$ Р. 
» ПРИХІД: --«-- 39 .... 

40 .... 
41 і 

42 .... 

43 ... 

44 __ . 
45.... 

47 

48 
49 

50 .... 

51 

52 

571 .... 
54 __. 
55 
56 
57 
58 
5Й 
60 

61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 - 363.02 
. 251.08 

- 157.48 
. 63.99 

399.70 

- 34.94 
. 252.82 
. 185.81 
. 154.62 
. 132.45 
. 90.55 

105.02 
. 15.62 
7.26 
. 87.33 
. 42.47 
. 99.58 
5.97 
. 257.69 
. 163.44 
211.56. 
169.151 
1 26.92 ! 
146.03 
39.90 
46.09 
184.59 
І98..І7 
95.23 
М0.40 
29.70 
40199 
38.15 
45.80 
191.42 
140.06 
24,185 
458.74 
44.34 
37.32 
204.58 
65.16' 
184,08 
351.89, 
53.74 
68.27 
47.84 
123.58, 
161.21 і 
84.54 
117.95 
159.26, 
66.711 
90.65 
149.10 
292.58 
181.49 
318.63 
43.24 
32.68 
242.17 
612.29 
208.75 
277.02 
88.25 
194.24 
19.51 
225.39 
208.80 
73.81 
69.91 
104.16 
145.34 
330.55 
322.44 
67.05 
86.37 
І 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 98 

99 ... 

100 . , 

101 .. 

102 .. 

103 .. 

104 .. 

105 _ 

106 - 

107 . . 
10К „ 

109 _, 

110 . 

111 -. 

112 . 

III - 

116 . 

117 . 
118 
119 

120 .. 
121 

122 ■ 

123 

124 

125 

126 

127 

128 .. 

т 

130 
131 

132 

до . 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 . 

144 . 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 Відділ Заплати 

.... 45.68 
.... 53,99 
130.30 
31.04 
.... 273,89 
... 159.61 
.— 273.51 
.. 251,55 

— 25&5Т 
~. 11834 

— 119.27 
240.70 

75.86 
20.12 

— 102.47 

— 92.55 
... 93.62 
... 51.43 
.-. 41.56 
... 166.10 

— . 161.83 

— 75.28 
... 32.84 
... 47.10 
... 50.49 
... 30.20 
... 34.20 
... 38.91 
--. 334.85 

— 44.98 
... 42.11 
.- 1,774.21 

. _ 26.06 
641.44 
... 91.44 
... 32.24 
... 61.81 
.... 63.26 
. 217.75 
... 66.16 
... 330.29 
. 10,79 
. . 45.29 
-. 17.44 
512.04 
.. 312:59 
621.40 
276.37 
. 2,183.97 
. 6298 
. 399.36 
46.82 
. 19.73 
• 123.72 
48.01 
80.16 
159.71 
606.45 
. 26.04 
81.39 
. 38.40 
180.19' 
145.51 
184.01 
3*1.15 ' 
450.20 
28 І.62 
76.74 
191.38 
.115,95 
25.25- 
142,85 
81.31 
.„ 290.72 
.. М.38 
і. 35.82 
__ 13.49 
285.21 171 

172 

173 . 

174 . 

175 . 

176 . 

177 . 

178 . 

179 _ 

180 . 

181 . 
■182 _ 

183 . 
184 

185 . 

186 . 

187 .. 

188 _ 

190 .. 

191 _. 

192 _. 
193 

194 _. 

195 .. 

196 .. 

197 _. 
198 

199 .. 

200 .. 

201 _. 
202 
20-1 

205 . 

206 .. 

207 .. 

208 :. 

209 
2Ю 
211 .. 
212 

213 , 

214 . 

215 .. 

216 ... 
217 

218 -. 
219 Відділ Заплатив 344 
345 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 . 

364 

365 

366 , 

367 

368 

369 . 

370 . 98.03 
... 128.19 
-.- 222.33 
. і 175.06 
... 38.72 
... 179.04 
... 63.76 
... 171.10 
. - 28.45 
. _ 17.41 
-- 74.65 
... 21.30 
_ 93.23 
... 142,94 
... 103.64 
— . 24.91 
. - 2,044.24 
.. 116.11 
.. 180.59 
- 522.06 
. 62.87 
44.84 
695.64 
... 68.71 
.- 306.30 
31.1,89 Відділ 
402 

403 _ .. 

404 „. 
405 

406 . 

407 ... 
408 
409 
410 

411 .. 
41,1 

414 . 

415 

416 

418 ... 

421 

422 

424 . 

425 , 
426 
427 . Заплатив | в. 361 Задорожннй іп.іп 
в. 364 БулокпнЙ Петро 
а. 364 Вольний Літра 
в. 378 Гильчук Василь . 

в. 383 Муць Воснф 

о. 406 КішінІнсьхд Анна 221 . 

222 ... 
223 
224 

225 ._ 
226 
227 
228 
229 

230 . 
231 
232 
233 
214 

235 . 
216 
217 
238 
2:» 

241 

242 .. 
24,1 
24*1 
245 
246 . 
247 

248 .... 

249 ... 
-250 .-нг, 

51 371 


. - 318.76 


372 . 


.... 126.72 


373 . 


52.22 


374 _ 


48.73 


375 


— . 116.96 


376 _ 


.... 299.51 


377 . 


.... 20.62 


378 .. 


.... 59.09 


379 _ 


165.83 


380 . 


.... 44.69 


381 . 


.... 24.43 


382 . 


.... 55,36 


383 _ 


.... 232.77 


384 


.... 51.20 


385 7. 


.... 344.35 


386 .. 


, 137.54 


387 .. 


.... 24.05 


388 . 


.... 220.61 


389 . 


.... 66.39 


390 


. 157.91 


391 .. 


Ц.. 73.18 


392 


20.22 


39.4 


41.83 


394 _. 


. 14.06 


395 . 


70.34 


396 „ 


.... 87,17 


397 . 


35,91 


400 


. 128,69 


401 . 


. 46.13 428 
429 
4.-0 
433 
433 
т 
4:<5 
437 
438 
439 
441 
443 
445 
446 
448 
450 

451 . 

452 . . 
454 
455 

456 . . 
460 
461 

462 . . 
461 

464 . ... 
466 . .. 
467 
469 
470 
473 

475 . ■ » 

476 . 
477 

Доплачено із член!» Згоди 
Братств з Тк. спеціильнчго 
фонду З місячних вкладок піл чле- 
шв обелпечені,* в нових 29.14 
. . 241.90 
-.- 74,71 
.. 85^59 
. 291.99 
. 56.24 
29.32 
65.56 
. 20.96 
... 36.69 
236.45 
209.01 
... 21.10 
28.80 
68.75 
. 72.61 
і. 32.14 
, 16.00 
4.42 
4830 
... 143.96 
87.99 
39.10 
.. 11.89 
- 1.043.24 
. . :ю.92 
53.09 
. 167.88 
. 25.81 
. 42,78 
. 158.48 
. 336.58, 
.. 39.81 1 
344.48 
193.02 500.00 
310.00 
1.000.00 
1.000.00 
250.00 
500.00 ІНШІ ролах обсліечеііня 
115.88 
70.21 
383.18 
293.95 
228 09 
... 214.36 
.. 176.98 
25.47 
52.03 
'250.07 
466.79 
12.61 
61.48 
. 1.377.54 
49.31 
. 273.00 
181.97 
125.91 
211.08 
119.42 
47.58 
56.137 
. 172.54 
. 269.11 
291.21 
, 402.11 
55.41 
120.38 
225/20 
Ш 1 
30.23 
307.51 
69.66 

:и.01 
бзії 

120.17 
91.58 
62.11 
. 275.0Ї 
. 150.37 
56.33 
161.08 
212,09 
£14.! 2 
106.29 
. 32258 
ЗМ 
30.11 
545.41 
11.83 
1,14.11 
19209 
110.73 
71.44 
228.16 
19.1.64 і 
85.66 
3935 
124.72 
20 01 
1 5(1.2(1 1 
71' 76.' 
80 Ні ' 
225.21 1 

М.79 
81.21 
МШЙ 
1Я7.2П 
64.11 
42.55 
«60.9" 
219.18 
2-1.02 
327Л6 
. 85.0Ї . 
115.72 

21-086 
44,68 
228.11 1 
.188.60 і 
97.08' 
52,91 1 

тая 

2-17.Ю 
41,47 
.... 265-92, 25.1 
254 

255 .. 

256 

257 - - 

258 - . 
259 
262 

263 . 
264 

265 .. 

266 .. . 
267 

268 

269 
270 

271 

272 . 

273 ... 
274 
27,1 
276 
277 
278 
279 
280 

281 . 

282 : 
281 
284 
285 
286 
287 
28К 

289 ... 
290 
291 
292 
25:; 
294 
295 
296 
297 
298 
299 

300 .... 
301 

.102 
303 

304 .. 

305 .. . 
306 

:»7 

308 
309 
310 
311 
312 
313 

314 . . 
315 
.116 
317 
318 
319 
320 
'21 
№ 
.121 
324 
«2.1 
.126 
327 
328 
329 
330 
331 
333 
;ііі 
3.15 
Ж 

317 
3.38 

339 

340 

7М2 

343 .... 160.65 
_ 32825 
50.18 

77.63 
. 35.93 
. 41.70 
291.25 

72.61 

51.36 
1:50.88 

88.41 
164.57 
110.38 
174.52 

24.70 
318.91 
180.29 
. 5.37 

15.06 
258.08 
106.07 
:«9.;13 
3253 

30.55 

7(0.62 
228.76 
162.80 1 Відділ 

1 ... 

З ... 

28 . 

30 ... 

33 __ 

37 ... 

.19 ._ 

65 . 

70 ... 

83 ... 

90 _ 

101 _] 

102 ... 
106 .,- 
108 Лі. 
ТСГ 8.67 
2.42 
12.03 
9.53 
6.88 
16.20 
24.13 
14.02 

:і.80 
186 
13.7,1 
284 
2.94 
7.23 Відділ 221 


3,36 


225 .. 


_ 6.77 


ТЛ 


.„ :Ш 


23-1 . 


1650 


2Г17 


. . 2.68 


243 


15.67 


245 


.. 1.06 


257 


2.84 


274 


. 1.48 


27,1 


. _ 14,56 


278 ... 


. 1.15 


284 ... 


... 3.37 


286 


... 3287 


298 ... 


3.05 
виплати посмертного 
фонду: 

Грошеві лиоротн 2,321.27 

Втрати прн продажі реаль- 
ностей _ 6.341.90 

Виплати сирітського фонду 
по 6л. п.: 

в. 20 І'онаніи Андрій . , 261.67 

в. 37 Ііа-іюк Франка ... 133.74 

в. 67 А і ід пушко Іван ' 176,62 

в. 286 ЗавІськнЯ Теодор ... 260.00 

Ц.334 Гомляк Теодор .і 90.76 

Виплати з фонду Згоди 
Братств: 

Доплачено до вкладок да 
членів Згоди Братств а Тх 
спеціильного фонду . , . 260.55 

Запомоги з запомогового 
фонду: 

в., 1 Цап РІосиф _ 

і, ч 1 Хрущ Лука . . . 
(і, 1 Котцнчнк Павло 
в. 1 Кописцднськіїіі Петро 
в. 1 Лазонський Іван . . 
в. 1 Пашим нк Михайло 
н. 2 Лубень АНасі.і.іін 
в. 2 Малсш Ліатвій ... . 

в. 7 Тшш Андрій 

в. 8 Чолій Василь 
8 .'Іучіпгсьинй Іван 
8 Шішанськин Микола 
8 Мддюі Франко . 
10 .Чуткзннч Якні ... 
10 /Курди Лукач 

20 Рубака Данило - . 

21 Лоліііній Іван 

22 Ласковський Волод. 
28 Шеременда Марко 
■'О І'амівка Дмитро 
39 Клюснк Аннд . . 
:19 Куллпк Фн.тііл 

51 Кінцак Василь . 

56 Чисрнт Данило 

131.63 а. 56 Кітлкр Катерина 

и. 62 Шдсй Марія 

п. 64 Матінш МнхаП.10 

в. 70 Січіїсик Антін 

II, 74 Куць Поснф 

Ні 77 Поган Ліги.: 
В. 81 МііСііКІВ Петри 
в. 85 Крнвоіній К цім 

в. 85 Ііорецька .Чи рій 

в. 87 Максимі і к Семен 
в. 91 Воднічак Юрій ... . 
в. 9! Любка Лнші 
в. 96 Лрозд Мїі.іаЙло 
в. % Грвцай Іван 
в. 96 Кріль АнлрІП ...... 

в. 99 Бурко Дмитри 

в, 106 Чергаїїнй Іван 
в. 109 Мороз Олекса 
н. 112 Меніннінн Тск.ім 
В. 123 Коїні Олеся 
в. 123 Со.іяк Микола 
н. 124 Бала Михайло 
В. 1 -'0 ТннцІв ІЛЬко 
13»? Кочмарик Денис 
147 Коропець Іван ... 6,022.36 
3.900.00 
2.302.26 1.699,50 

1,457.25 
1,086.41 
900.00 
625.00 ? 6'1 
7.01 
36.54 
12.04 в. 

27:53- и- 

25.19 (і- 

34„18| в. 

.50.65; 

32.68 в, 
8.70 в. 
145.73 н. 

5К49 в. 

10.40 в. 
1 10.42 : в. 

21.45 в. 
429.60 , в, 

24.78 в. 
152.48 260.55 572,21 1.33 
Заплатив З місячних вкладок вія чле- 
нів обеа печені їх в старім/ 
роді обсіпсчеїшя . 5 139.41 Разом з місячних вкладок 

від членів .... 
Кілсоїкн від бондіа 
Вілсоїкн віл моргелжів 
Нідсоїкн під членських по- 
зичок 
Відсотки ви нотіл 
_ Чнніїї .і іма.іі.посісй 
2б!іО' Приходи друкарні І кнніарпі 
257І72І Продаж нілліак І н.іапні- 
98 0(11 ЧІІХ книжечок . 
:і.)!05 Зі:о(н>і виплаченої наюро- 
109.98. .і" аа іювих членів п|>ед. 
174 21 ' еілінікам і касіерам з мо- 
.352!24 лодечоїо департаменту до 
-Ш.Ї51 адмін, фонду старших 
10У.ЯОІ "тенів . ... 

109 87 .-Івоцот виплаченої наюролп 572.650.74 
31.552.55 
4.158.40 

2,640,9.1 
10.50 
8,569.75 
6.374.71 

4.20 717.1 
121. '22 
49.57 
. 192.22 
359.31 
21.02 
132.06 
3,15.41 
. 161.66 
170.24 
№47 ноннх членів л мол 
лев. ло .ілч. фонду С1Л|). 
нівх членів ..... 
З переносу інтерні і інших 
фондів з мол од. дспарі. 
до старших членів 
Зворот ютівки до фонду 

Згоди Ііратств _._ 
Сплати марґеджів 
Сплйтн членських позичок 
Продаж реальностей 110^86 Сплати бонлів 112.65 

219.58 

104.22 
48,97 

10147 
49,62 

121.85 
15.97 

276.9ІІ 
16.07, 
32.78 г 
18.87 і в 

■148.62 , її 

109.78 1 в 

172.84 в 

128.81 копііевційиоіо Сирітські части по бл. 

в. 188 Бироха Дмитро І'ааом 5292,644.77 

РОЗХІД: 

запомог Виплати посмертних 
по бл. п.: 

і. 1 Фсреки Іван ■ 

2 І'о.тдв Павло . 

'4 Калнннч Климешіїї 
18 Філь Млій 
20 Марнінкік Дмитра 
146.Р1 1 в, 28 Гогор Григорій 
169,72 в. .Й Гітвіусько Вікторій 
70.24 в, 67 Нллжога і'рін орій 
80.99 : в, 90 Кардові І'еіірнй 
:(02.61] „. 90 Пухир Іівів 
366.03 г. 9) Плск.ні ІЬсв.ів 
95.69 (н. 93 Тішк Сіефаи 
68.04 в. 102 Кндзеїіич Іван 
. 24.471а. 106 Поціль Петро 
64.68 Ц2 Жч к Катерина 
;ИЯ,0М ,,. 118 Іяі'роха Дкііціо 
92.72 в. 1.10 Олексович А в на 
1.15-18 в,2И Сіірило Еяз 
' 326.20 „. і,і2 Хома Микола 
60.77 в. 267 Гладкий Олекса 
285.52 и. 267 Тсслкік Петро 
32.34 в. 276 Снснн Василь 
555.72 ц. 277 Фелніві Михайло, мол 

142.ТХІ „. 280 Тарас Іван . 

19.37 н . 281 КоОилінський Мих. 
200.90 в. 288 Ільків Яким . . 
.. 149.98 в. 301 Шевчук Микола ... в. 
в, 

***16Ї Рудакевнч О.ті 

в. 168 Коемнна Софія 

в. 168 Воро.тсцькнй ІІинько 

в. 168 Раб Гасьва 

і. ЮТ Чг^:;омб По:нф 

а. 171 Поливка Якін 

її. 1 79 Степів Михайло 

її. 179 Панчак Пстікі 

181 Ірза Посіп(і 

м. 1Я5 СалінькніІ Михайло . 

в. і 86 Коїу» Марія 

в. 186 Сухніїя Фенні 

в. 187 Сепчук Тсодор 

а. 198 Фучнло Яків 

в. 201 Борецький Гі.іярій 

в.202 Кіс.ік Аііііл 

и.204 'І орній І ІОН 

в. 204 ЛоїоцькнИ Микола 

в, 204. Марнінкік Петро 

в. 206 Ікірлачеаськнй Поснф 

'і. 206 Швець Андрій 

в. 213 Мавків Олекса 

н.219 ІШйіок Микола . 

н. 219 Мвськів Михайло 

в. 221 Вуняк Поснф 

ч. 221 Канонік Семен . . . 

н.221 Манюк Тсоло[іл 

її. 221 КаїївіГа Катерина 

в."223 Фе ввік Дміпр» 

в. 223 Мороз Псіруне.ія 

в. 221 Швайлнк І.ншор 

( н. 227 Ліюсі Юрій 

! а, 2:10 Мисливий Іван 

(в. 2,10 Ирнсгаш Юрій 

І в. 2:.:о Кашуба Юрій 

н. 233 Задорожгінй Іван 

в. 237 Л\жіщьха Ква 

І в. 25 1 Форна-ть Іван 

[ в. 252 Сливка Іван 

в. 254 Заіачевськнй Дмитро 

в. 254 Вовк Марія 

в, 259 Корилась Катернім - 

в. 259 Пелех Теодор . 

а. 276 ІІалзяк Гаврні.і 

в. 280 Пендель Андрій 

в. 2В і Курочка Захарій 

:і, 291 І Іанькевнч Микола 

)зппп«і '.300 Іїсрежанськнй Лм. 
124,000.00, п Ш кД,., 1(1> „, 

■"(ТІ Мернк Анастазія 
в. :>05 Гумсняж Марія 
і.ЗО.Ї Кін не Михайли 
к. 308 Лесніанич Петро 
в. 316 Завацькнй Михайли 
■і. 121 І Пиляк В.існль 
і. 330 Алисеїічіїк О.текс. 
я. .''Л4 Ліітіізк Василь 
ч. З'Н Мазур Інші 
і. :ВД Ійіві Павло 
■і, :ІЧ9 Сі фока Марія 
і. 342 Пан ГТоіиф 
і. :148 Кпу т Анна 
а, 349 Ичулааськнй 
в. "50 Сливіпськнй Михайли 
1.000.00 .::ііі р,іч:іінніііиі Сіефин 
100.00 , -аіі Зворсчгеьки Ква 
500ДЮ І її. >,ІН Лмнушансккнй Ік.ні 
500.ОТІ ;і. Олскеів Маріа 
І.(ХМИХ) ; , ;:7| ромякІІ Грінорій 
1,000.00 в. :;*9 Мплиніп Катерина 
1.000.00 і,, іЯ8 Матковська К'лія 
1 000.01.] и. :і^8 Сорока 1.лько 
1.000.00 і:, ''.уі К.ііирнняк Іван 
1,000.00 в. 407 ( папсько Роза.іія 
в. 407 Демчлк Юлія 
її, 41)8 К> рн і ник Марій 
в. 413 Калат Г'іпалія 
в. 115 КаСКШтч Гелина 858.00, 417.50 409.:)5 

40^2 
16..165.97 ! 
4.339.11 (інвестиції 

фонду) . 20.000.00 1 252ТН 1.ОО0.О0 
1.000.00 
969.46 Дми і (ні ,100.0(1 

500.00 

750.00 

Ю0.00 

500.00 ; 
1.000 00 
1.000.00 
1. 000.00 
1.000.00 
1 .000.00 
1,000.00 

500.00: Подаюк, вода, паливо 
1.000.001 зо і івші виплатн і 
500.00, и льііосіЯХ :і5.00 
.35.00 
:і5.00 
:і5,00 
35,00 
;й.оо 
;ю.оо 
;і5.оо 

40.00 
40.00 
75.00 
30.00 
40.00 
40.00 
.45,00 
50.00 
25.00 
50.00 
25.00 
:і5.00 
25.00 
40.00 
50.00 
35.00 
:15.00 
:і500 
.50.00 
.3,1.00 
.15.00 
2.1.00 
40.00 
25.00 
25.00 
.11.00 
.35.00 
2.1.00 
25.00 
:іо.00 
35.00 
:і5.00 
40.00 
3,1.00 
:!0.00 
■<Щі 
:Ш.ОО 
50.00 
35.00 
25.00 
40.00 Виплати з народного 

С. ШумеЙКо. ве її пні праці 
л.т.і книжки Іван Франко 

інші виплати: сиїт- 
і ре- 25.00 

,15.00 
25.00 

31.00 
.35.00 
25.00 
2,1,00 
:!5.00 
ГЙ.И) 
30.00 
Ж00 
40.00 
25.00 

;й.оо 

.15.00 
МИЛІ 
25.00 
.М,(Ю 
35.00 
25.00 
Л1.00 

тілі 

:(5.00 
45.00 
40.00 
35,00 
.10.00 
40,00 
■10.00 
40.00 
:».00 
:ю.00 
303» 
25.00 
:«.00 
25,00 
35.00 

тоо 

;і5.оо 

25.00 
,35.00 
;й.оп 

М. ОН 
40.00 

ІШ' 
.«.00 

.пилі 

:'Л.О0 
2.1.00 
.1.1.00 
:(5.00 
40.00 
40.00 
,М) (Ю 
:Й00 
■ 15.00 
40.00 
.10,00 
.10,00 
:»,00 
25.00 
50.00 
40 00 
:15.00 
35.00 
:'Л.ОО 
Л1.О0 
50,00 
35.00 
.юоо 

2.1.00 
:>5.00 
25.00 
25.00 
'25.00 
.41 00 
25.00 

фонду: 

9.10 3,314.13 Виплати адміністраційного 
фонду: ■ 

Виплати друкарні І кпшарні 

..Свобода" за орган 

Нагорода за нових членів 
Нагорода для відділових 
предсілників І ка сіє рів за 

1945 рік - , 

Актккір за оцінку граііот і 

інші праці . 

Платня помічних сил 

Платня головного їряду .. 

Чинш за офіси 

Кошти подорожі організа- 

■ торів ^ 

Кошти подорожі І репре- 
зентації ...*_ 

..Свобода" за праці 1 арукн 
Друк річних звітів для асс- 
кураціпнИх лспартаменіін 
Видатки каниеляр. на пошту 

Головний лікар ". _ 

Телефон .. 

Фотографічні зинмкн член- 
ських аплікацій . . 

Спортопа акція _ 

Канцеля рійні прибори і ме- 
блі . . . . Г_ . 

Вода 

Оправа міскчішх книг 
Асекураційні лепаріамеїпп 

да дозволи 

Нінірави маниш . 

Виплати конвенційного 
фонду: . 

Кошти 21. звичайної кон- 
венції У. Н. Союзу . 87,008.46 

Інвестиції готівки: 

Іннссювано в морг.елж.іх 88,000.00 
Інвестовано в боидах . 20.000,00 
Позички членам . 3.210.75 

Ралом Ї261,-196.28 

ЗІСТАВЛЕННЯ ГОТІВКИ: 

ГОТІВКИ і кінцем лютого 

1946 рокч* осталися . №1,406.77 
Прихід за березень 292,644.77 Разом 
Розхід за березень .. 5876.051.54 
... 261,196.28 Готівка з кінцем березня 

1916 року остається .$614.655.26 Готівки ...*.. 
Моргсджі 
Ііоилн 
І'ел.іьносіи 
ІІОЗМЧШІ членам 
Лр> карня 
Ноти (векслї) БіЛЯНС. 
Стан чинний: 614.655.26 
943,614.20 
5.540.3.11.75 
311.500 00 
440.247.14 
4,668.:14 
:100.00 Разом 57.875.116.69 
Стан довжннй: 

Пік'мермвій фонд нових 
діодів обе ліс ч синя .37.24 

ІІіісчц.ртпіїй фонд старою 
роду обзцечення 

Ллмінїстраиійинй фонд 

Ге іерповнй фонд 

(дпомоіоіііій фонд 

'1;:родн,іП фонд 

ФоНЯ обсіпекн ііінесін- 
ній і смертності! -- 

Фонд Згоди ііратств .. . 

Сирітський фонд .3^9.96 77,166.57 
215,50161 

14.060,10 
115,862.80 

14.785.28 

93.161.99 
16,171 64 
85,612.54 Г Разом 37.875,116,6 М. 

Р. Мурашко, 

Слободян, гоЯ. 

гоя. предс. 

касіер. МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИХІД: Вілд 


іл Заплати» і 


Відлнґ Зяплатни 


1 


5.85! 


82 . 


.. 2.70 


2 


6Л0І 


8! 


4.9,3 


Я 


2.01 


84 


21,17 


4 


. щ 


« 


14.8.5 


5 


990 


.86 


6.08 


6 


90 


Н7 . 


7.65 


7 


. 15.30! 


88 


69 


8 


8 78! 


89 


45 


9 


9.70 1 


90 


15.10 


10 


45 1 


9! 


11.70 


11 


ю, і;',; 


92 


2.25 


12 


68; 


94 


36.45 


ІЗ 


3.15' 


95 


1 60 


N 

15 


2.03 ; 
їй 


!ЯІ 
97 


29.20 
. 7.65 


10 


4.05! 


98 


4.75 


17 
18 


4.91 
68 


99 
!00 


И 


20 


3.18; 


102 


10.13 


21 


6.75 


101 


2.48 


22 


. 3.38 


Ції 


68 


23 


1.68 


105 


3.82 


24 


. 3.38 


І№ 


2.25 


25 


1 


107 


1,15 


26 


. 1.80І 


108 


.1.55 


27 


- . 23 


(09 


6,51 


2Л 


8.80 


ПО 


2.70 


29 


3,38 


112 


.. к.65 


■40 


6,30 


її ; 


1.1 1 


.11 


щ 


ііб 


7.88 


32 


45 


117 


1.80 


33 


9.00 


118 


5.65 


34 


*та 


119 


1 58 


36 


11.28 


120 


5.85 


.18 


6.1.1 
7.65 


39 


19.13 


ш 


150 


40 


1.13 


т 


'. ш 


41 


08 


124 


4. ЇЙ 


42 


3.81 


125 


8 10 


43 


, 2.05 


126 


і 


44 


3..1Н 


127 


7.8Н 


45 


10.15 


и* 


1 ІЗ 


46 


_ 45 


го 


21.25 


47 


5.69 

і; 5 1 


1.12 


1.13 


48 


131 


1.80 


50 


. 6.75 


135 


1 ЇН 


51 


. 1.80 


1«і 


. 10.35 


52 


НІ 1 г . 


137 


. 8.10 


53 


їло 
3.60 


54 


2,70 


119 


1.26 


55 


. 2.95 


1 № 


4.73 


.56 


6.75 


141 


7') 


57 


10.80 


142 


9 25 


58 


.1.40 


144 


4.2Н 


59 


1 'А 


II. 


ш 


60 


. . 1.13 


146 


' 45 


61 


щ 


117 . 


22.72 


63 


2,25 


148 


2.70 


61 


24.08 


149 
64 


. : 4.50 


\'Л 


21.81 


65 


.V 


151 


.585 


66 


. 6.75 


155 


10 60 


67 


3.83 


156 


. 8,1В 


69 


90 


157 


45 


70 


2.70 


158 
71 


3.28 


159 


3.60 


72 


1,13 


НЙ1 


. .115 
1.15 


161 


2.91 


»74 


3.13 


і 162 


68 


75 


. 6.10 


161 


1,35 


7Й 


7.12 


161 . 


!Х |Ч 


77 
165 


7.20 


Ї8 


3,60 


166 


Г..00 


79 


1.15 


167 


4^У1 


811 


2.25 


168 


.'.() 1 


. ьі 


Ш 


ш 


... Й 
273 
274 

275 
276 

277 
278 
279 
24(1 
281 
282- 
283 
284 
285 
•286 
287 
288 
і«9 
290 
291 
292 
291 
29а 
'296 
297 
2І18 
299 
Ш 

■ш 

,102 
303 
304 

ті:, 
т 
ш 
:т 
:по 
311 

312 .і 1.¥0 


415 


2.03 


416 


.. 9.90 


418 


. 1,58 


422 


9.90 


424 


20.25 


425 


І.І.1 


426. 


.; № 


427 


5,61 


429 


24 :ю 


4-Ю 


_ 2.48 


412 


7.45 


431 


1-Й 


414 


1.00 


437 


1.35 


418 


1.58 


439 


. . 5.40 


■її; 


2.70 


445 


45 


446 


6.98 


448 


15.75 


■1,50 


5.63 


■151 


5.61 


452 


14.65 


454 
456 


45 


460 


. 7.65 


161 


2.25 


162 


3.96 


461 


■1"і 


461 


.1.62 


16( і 


н.дц 


467 


7.65 


469 


90 


170 


.1.15 


■17' 


.1.60 


■175 


. 1.12 


476 


1.58 


477 


. 5.23 

'4.68 

90 
3.1 

9 911 
1.1 
5.40 
1.85 

І щ 

І 12 
67.28 
45 
■1,96 
1.11 
608 
15/И 
45 
2.25 
•1.60 
.1.16 

1 ч» 
2.25 
3,18 

90 
1.18 

<Н1 
4.50 
2.0 1 
1.35 
.1.60 

90 
2.25 
І 1 28 
7.03 
я. їй 

№ 

2 7Н 
64 Ч місячних вкгадчк піл чле- 
нів обе ні ечс НІ IX у К.1ЯСП 
І. 2 і 3 >2.542.80 

іаплатнв Нізліл ішмаїнв ■'■ -л.т.л 

1 •- 

2 

г< 

5 .. 

6 

7 

І 
10 
11 

ІЗ .. 
14 

15 . 

16 

17 

19 

2(1 

25 

28 

29 

ЗІ 

33 

:й 

37 

;іи 

та 

42 
44 
45 
47 
48 
19 
50 
І1 
52 

51 . 

5-1 

V. 

56 . 

57 

5К 

59 

№ 

01 . 14,80 
. . 47,14 
І 77 
52.25 
. . 19.24 
3,37 
771 
10.95 
12.61 
.'2 2" 
14.21 
. 1.60 
1.54 
5.46 
4.02 
29.95 
17.18 
1.91 
9.01 
1 1 81 
39, 15 
62 

29, М 
;г.<8 
1 1 і.-і 
23.70 
56.51 
9.20 
. 5.67 
115.59 
І 77. 
2.С4 
5,86 
5.48 
іч і: - . 
4.95 
7.57 
1.70 
. 83.72. 
. 57,01 

1 .$"1 

.... 10.00 62 
61 
.64 
65 

б»; 

70 
71 
72 
74 
75 
76 
77 
78 

81 

84 

К г , 

В") 

90 

91 

94 

96 

У 7 

99 
102 
101 
104 

105 
106 

108 

109 
И." 

115 
118 
119 
1-І» 
121 
122 
123 
125 
126 
127. Що пишуть? 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ АМЕРИКУ 
З ЕВРОПИ. 

У листі, писаній 1. січня 
1946 р. в Нонсі, у Франції, до 
панка у Ви.тксбері, читаємо: 

Ми маємо перед ними лист 
Вшіїої Дорогої Мами, написа- 
нії ґі 15. вересня 1945 до К, в- 
котрому звертається до всіх 
нас, українців. Цей лист мн 
читали І знову перечитували. 
Він свідчить, що тоґі, хто його 
писав, має великий природний 
розум, добре і щире серце ма- 
.... 29Л1 і тери -українки і правдиву хрнс- 
30 тіяиську душу. Всеблагнй Бог 
посилає щастя Америці тому, 
що у Ва; є ЛЮДИ, котрі дба- 
ють не тільки про свій добро- 
бут, але бачуть теж недолю ін- 
ших і завжди готові помогти 
! своїм братам. Мені мило ствер- 
дити ні христіянські чесноти 
з особистих діл Михайла, сина 
папі Варвари і з діл могутньої 
американської армії... Зате в 
нашій Україні така недоля, що 
не чути навіть „Слава во виш- 
них Богу"... В іівропі пережи- 
ли ми часи великої радости, 
коли славна американська ар- 
мія зі своєю могутньою чудо- 
гехнІКОН вигнала ворога, ко- 
трий тероризував Західню Ев- 
ропу. Не дасться листом ви- 
словити почуття вдячностн 
Америці, котре відчули' всі 
лнідн в день першої стрічі' тз 
освободителнми. Ми, українці 
зокрема були ралі, бо добре 
знали, шо нашадкн наших ко- 
заків-.іннарів є в ній однома- 
нітній масі здорвнх та гарно 
вбраних американців. Ми дуже 
скоро найшли їх та заговори- 
ли нашою рідною мовою... Та 
паші спаснтелі • - американці 
тепер виїздять, а чорна хмара 
зі Сходу все більшає... Ви 'за- 
питуєте, що діється тепер в 
нашій славній Україні. Те, ш;о 
іепер Україна переживає, не 
бачили ні діди ні прадіди" на 1 
ші. Ні один нарід не любить 
так своєї батьківщини м рід- З иісячпіі\ КЛаДоК піл чле- 
нів іібсліеченні > К.ІЯЄ.ІЛ 
4 і 5 56,760.74 

Ролом .і місячнії.* ВК.ШДОІІ 

и і, т членів 59,(0 (.51 

ВІДСОТКИ піл бпндіп 2.988.80 

Шжпгиі під коргеджів 2іо;ю 

Чинш віл |іеп,іьііііі;і п 80.00 
Сил пі н м о [)Гс л т їв 505. 1 5 

Сп піти членськії* тії к 11.7". Разом -Я '..127.81 
РОЗХІД: 
Виплати з посмертного фонду: 

І і'іииеііі іпи| і $ 

ІГерсіюе резерви А иерепи- 

еніпії Ч.ІСННІ ЛО ІНШИХ кі- 
пОеінсчеинн 
Ним. ми: н.і )іе.ільностп 

Виплати адміністраційного 
фонду: ■ИІ8.ІІІ Изіороли предсідликаи і їм- 

ещкім '.і нових членів >.. 

1915. ііік 
Н порода :>.і иоіінх членів 
[] ІкПНВ помічних і' н. і 
.Свобода" » ОкпІаЦя 

Л'ескіу 

\ к і н >.ір 1.1 овгнку Іікі ми І і 

НОНІ Іір.ІНІ 
ЛішОоЛії'' .1,1 пікші і Др}К II 
ііеііенос дг рий 1.1 неінгни- 
і;іннх членів до пінні х к.т д 
■ ■Гіг інечешія 
Видлікц к.інне.івп. їм и розет Я.ОІ2.11 
ЗІСТАВЛЕННЯ ГОТІПЬИ: ГгіІІПкД 

І'.ЧН г в »'У Піінхі.т н бе(іе.існь ш 

№ 16 

7, Я 
2И2 
15.49 
7 ".І 

1Л4 
1,04 
101.27 
10.7 
II 
50 
4.76 
26.11 
И 7П 
6Л'1 
971 
14 18 
1.66 
І 12 21 
121 ТА 
1 VI 
10.11 

87.74 ; і-' . 

10 08 Ми[ііед*і 
16 ДЯ ' пнд» 
( 6.22 І'е.ілкнк 1 1, 

іч [.) І Ікхнічки членам І П7Н.ОН 
9ІІ7.50 
ІІ12.88 

ІІІИІІКІ 

550,00 

127.68 И.19 
.'5.00 
тепер нашим людям і в 

на Україні не лають.,. 

У листі до неї самої родини 

написанім снояком, що мусів 

переїхати зі Львова на захід 

віл лінії К'урзона, читаємо, що 

вони ЖИИть на Лемківщнні в 

околиці Ти липи, і з дня на 

день ждуть нинороту на схід. 

Ллє п росить родину, щоб ЇХ 

радше заііралн до Америки. 
1 — 

ВСТУПАЄТЕ В ЧЛЕНИ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОД*- 
НОГО СОЮЗУ, А ТИМСА- 
МИМ СТАВАЙТЕ СПІВВЛА- 
СНИКОМ ВІСІМ МІЛІОНО- 
ВОГО МАЄТКУ ЦЕІ ОР- 
ГАНИАШІ. кінцем ЛК1ТОІО 
остилнея . ійЯ.-'ІІіг Ря ІОН 
гНМкіД 

1 К.І 

|ИіКЧ 
іл береіеїн, 

і кінцем 6е|іе II їв 1146 
щілини 571.697.81 

БІЛЯНС. 

Стан чинний: 

.5 ЇД.697.81 
82,992 94 
. .. 52 ;. 1 л.і68 

г,:м,оо 

а, із 77! 
81 
Ні :і 
.■(НІ 

1.77 
18 45 

1 И 
1661 

2 0Н 
І ЛІ 

21.41 
2.10 1\,. ( >ч 5686.21280 

Стан донжний; 

Чи; іЧ'рІІІИІІ фпІІ І *4,28>і1.Нв Л.іміниііміїіПниіі фінід 

І" і Кчі,.2І2«) 

Мурашко, (од. пиедс. 
Сто бо ДНІ. ГОЛ. ХДСІїС УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ 

КАЗКИ 

Н книгарні ..Свободи" мож- 
на ше дістати по зниженій 
ціні такі народні казки: 

ПОПОВИЧ ЯГ.ЛТ. ПРАВЛА 
ТА НКПРЛВЛЛ. і 9-м:і м,і- 
інііік.іміі її 1 М.ня ичісьміісі 10 и 
ЛЕТЮЧИЙ КОРАБеЛЬ. ч 5. 

ЧПЛННІКЛНП Ю. ЛІІІГ.ІДЇ* 
Г1,к<»1 ^ 

ПОГАНИЙ -ІЕНЬ ВАСИЛЯ 
ІВАНОВИЧА і м.ііміпи.імі! 
К), Мліл «веікого 
ЯК ІВАН ЧРОБ11В ЧУДЕСНЕ 
СУДНО І при помочі ч),'- 
зсеннх тонн пінній дієтір 
ні рівну і* жінку 
ЯК ПАН СОПІ ЬІДИ ШУКАВ. 

питії І. тич І. Фр.інк.і 
ПРИГОДИ НАПМОЛ0.111ІО- 

ГО 6РАТА 
ЯК \1НХАСЬ. син мельніваї. 
ХОДИВ ДО ІІКЬА ПО ДІ- 
ЯМАНТИ 

і ш: родися красний. 

АЛЕ ШАСНІІИ. 'І. БРАТ її 
місяцем, ееард зі мімі*!! 
І прекрїсні Олені 
ІС.ГОРІЯ ПРО СИРОТУ ІВА- 
СЯ. 1>-ке гарне ппояідан- 
лн при бідною хлопни, ПО 

ІрІ ІІ ЖІІІТІІ СИНЄ ЯІЛ.Т.ІВ 33 

СЯМО прняіе.ія 20 ц 

Усі ЦІ гарні опп пі ляпни разом 

тільки $1.00. 

Заміїв.теїШі ар^^ ї КШКМНГІСТІО 

мли ло: 

"8УОВООА" 

Р. О. ВОХ 346 
ІЕЛ5ЕУ ОТУ 3. N. ^. % *Щ ПОШИРЯЙТЕ „СВОБОДУ". 10 її ю н 10 ц. 

15 и 15 ц. 20п 20 и. З Квщям її ■ и- ...... ■• піл і ні п ііікіаі 

• І і' ■ Н.І.ІкіІОІО 

, щ фшФФі ФфІ ***** * **** ** *** »»*»» и »«7^ СВОБОДА, ВІВТОРОК , 30-го КВІТНЯ _194б/ Праця для жінок і мущин *ДМТ А05 

ОиВиЙвІІ Оеркгіпмкі — ВЕгям 4-0237— ЛКї.о' В-058І Агту ТеаеНм Муііегу оі "ОІ ПОТРІБНО МУЖЧИН СНІІЧА ОЕЄОКАТОЙ , 
досвідчиюго 

ЧНІІІ1 Влпііііії Л. ІІПІЛ) 

платня, постійна по:ад* 
УОСЦЕ СгШЛ & СІ.А55 СО. 

2675 Вп.ігу А«„ ІЧш Уогк Сіїу 
2 26 1 Ь 5і. Вге«а».у Зиііоп 

ДЛЯ КРАЩОГО ЗАЗТРА 
ЗАТРИМУЙТЕ свої 
воєнні бондш иоієіьіш ж ьм її і ті ДІВЧАТ І ЖІНОК 
Легка фабрична робота. 
Досвія. не потрібний 

Оні-рі.іЛч. вакації .і плаїїіі-ні 

1 ІІЧІІІІІІІІ робота. 

Мо,и|іп.і к.іфеїСіЧи л.ін риби ннкіи 
ОІЖА ЕІ.ЕСТНІС І.АМР СО. 

62 Е. Вівеїо* Зі.. К«к»гк, N. 

, Ч Е м В Е Р М Е и д с 
її Е Т М Е ИДС 

Л>'<*і|іі робіишчі імііиіініі 
І олисігьсв п Гпі ікіііси 
М А І) І 5 О N Н О Т Е І. 
і ! Г.ІЛ І5ІП БІгееІ, N. V. 
Тім Агту Й*виІаллІіо«п еЬоуе о ге 
со4я оі ом в* Ні» топу Агту кікоіі *Ь1сЬ аго 
от Уісіогу." Рс* гЬя тап «но угатН» го 
Агту оНсгі ап іпісгСіїїпд согевг. Шукають своїх 
рідних +1. Лиш Михайла .браті £ ЬррШ 
і. В- , шукав ЛаЛшііік Томи. 

45. ТерлсипкнІІ (ваші брат н Аліу- 
на .ні; к;іс Тсрле иькнй Василь. 

16. Нпільиіілнл Кліернну іііку її 
Нм Порку. шуки* (Ііхпрко НиколиЙ. 
■17, Трошик Іі(лнл и ІІИсбург. шу- УВАГА: Пншучн до Укр. Долои. 1 
Комітету, просино а початку листа ііі.ишнІІ РІоснф. 
ПОДЖін, а якій Групі І під ЯКИМ ЧИ- , 4ІС Трошак Аішу сестру » ' Ні 
«лом ■ дана особа. '" і» . шукає НЬоинП Поспф 

• • • 
ГРУПА Г. ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ ; зроблено певні організаційні карнато-руській церкві при 13 
кроки п тому напрямі. Гоно- і вулиці піл унранокі П. Гнати і 
рив ми.- адвокат їван Романи- • 1 Іа.тажін, який студіював спів 
інші, американський ветеран з в Італії. Одначе хор Онуфрії* 
Нніарку, Присутні винесли по- кл згидую тому, що я чув ного 

: станову нристиінтн до орга* спін недавно у великій катедрі 

КОНВЕНЦІЙНІ СПОМИНИ [автохтонів своєю поведінкою. ; ііі1(Ж;і! " !|т американських ау ли. Метрика, а потім на самий 
Минулася конвенція осталн' Кожного вечора збиралися терапій українського пихо- Великдень, н церкві св. Юрія. інше еномннн. з якими годі ле.ит. ■' приватні конвенті дженни н окремі гуртки по мі позл учитись. Ще ниві, два 

„. ся і вислухували кандидаті н „Центра по міх і .-низані їх віл гак » одну фокуси. 1 на яких радили- 
ніжні по конвенції, нпкагон- -' и 1 впе.іуху 
ськї лелєгаги як ]ІШ тої** ™ *» К; ' 

тільки про конвенцію її гою- *** ***** Ют*' взяли д-р Гадай, д-, 

рить. Зжилися так. як товари- Делегат. Щ9 ..кокуеи це кон- і];иі . ( рищйяіцій'н, алв. Т. Сви-!йому належиться одно з пер- 
ші но ,.зброї"' н ирнвнк гп до Участь у вечері 
рЗЯЛИ Д-р Галан, себе як чоловік до жінки. 

Пітсбурсвка конвенція иег.і- 
не в намити делегатів як гар- 
ний еон. Перейде вона до н і о иенціньа сн.Пі ічньїетьс;] син. Д-р Ліншуга. маї'іор Дар-, 
доля кандидатів. Казали, що М( „| і;і1 ",. | нал Федусі., II. Дуда. Америці. Таке „Слава і Сднно- 
це ..сила ізза тропу". Я Гіув на \д |Ц Є двіді,, І". Герман. І. іІігу- роднніі" [іортпянського або 

,.Іжс Херувими" Стеценка. або 
..Отче наш" Гірша, чи ..Вірую" кокуе. молоді. Иепсн.івеїіії, Се- |>|К Ц Гірняк; Р. См\к, Іван 
редніїх Сіептін, Нової Лнілїь || ОДО , 1;[ , „. д ))К і Ні І11Ж . в рії, як шира її оперта нарада 
ішикраиіих синів американ- 
ських українців. А іиоби слава Пв. Порку ;іле тої сили щ- ((р Сса ., [.■ Ляхович, М. Нарам. Ьортнянського то не коїї- 
бачив. Мучили події' нредсід- уу |,аіюк. Щ. ДавнскнГіа. О. ' перти першої клясн. 
ннка іншого кокусу до втоми, Примак Т Лнітншіяк Ч Бі- Як я був в кателрі св. Пет- 
да „попала, на те буде „ліача- Г)І > » іи ЩШ** \ л.чіькпп. В. Кушнір. Т ; , ' 

г,п і конвенційний пнотокої ;І " КШШІ ' кт ІЩЮЛ ВЖІ ' Р° * нак. М. Г.піл.ак, .М. (іеднаи 
гапип коіївеїщіннни протоки.!. 4 ._ Й . и .,,„,,„,„„, , ТІ1ПІ1[ » ,, 

всім і вся до відома, шо н як 
гам було. зі і: ш ніл я. Додати о їм стороною , |и! . м .^.„.ц.дух, Г. Ипвороз- 
кокусів було хіба не, то при- 
сутні мали нагоду побачиш І. Мамікдш Мнрікі (Аидиейміїїі) се- 
стру п Ню Пирку. ЩУШ Ї Увор ІО- 
іін. 

'І. Гуллсшк Андрія пуйка я. Нкі 
Иирку. щуїш Мьльиик Івашш. 

Я. Перепік Аіагу (.Мороскл) тітку 
н 11м і РІррку, шукає Мораскл Марія. 

■І. Косгнрии К).ііяия вуйкп « Ню 
Порт, тук:»' Кпстіфка Ги чим. 

КїіСТІїркЛ КіЯІСТЛЯТІІІІП ОЧ'ЙКЛ и 
НК> 1|,,|,ьі. ШУКМ КосІІфК;) Ролзлія. 
Г), СТСЦЮК ГрІІІіфІН КУЛІІСІ і; ШІ- 

илгч. інукле Сісішік Марія. 

7. Гнатів хінхия.и кулі на а Кліп- 
теплі, іиукл* - Гпярії Микола. 

8. Опока Спмеоиа куйка и Ню 
іЬіч-. -. . іік л.:, Опикії Осип. 

9. Мнчпло Сгелзіиі брати п Шіка- 
гс». иіуКас Ки.юдій Липа. 

1(1. Севільський Лнтра пуйка її' 
Ню Парку, шукас Гргсішіїї Олексій. 

]]. Сахальську Віру {.ЧемсрлшііП) 
гігку и Ню Порку. шукас ГрїсмПІв 
Олексій. 

14. .Членська Птаяисіаву СесірУ » 
ІПІкаги. іпук.ті Ролітька МпхаПліїна. 

15. ЇІоалк Сіасіеіаву брзтаїшіію в 
ШікаГії, шукає Ро.шцька Ірина. 

ІВ. .Членський Иосифа 6рат.нівч.і 
і Шікаїч. шукає І'ознцька Іріна. 

17. і.іьішцькіій Івана вуНКа м Нкі 
Піірку.-іиука* Маткоиськпй МяхаДло. 

ІЧ. Ленартовпч. Ні ліана пуйка н Нк> 
Нирку. Шу'кя* Рояаяшини Роман. 

З^Пріїшякік Марію кузинку іі Фі- 
іялельфи, шукає Нагірний Иоежф. 

26. ІІийішк «Чарікі тіік\ в Нкі Пмр- 
ку. шуме Юнек Ьііки 

27. Сепега Івана В Мекі^ Е'.ікс. Ил.. 
ш\клє НІмнлович Михайли. 

Щ .Чнсяк Писнфа в Нкі ПорКУІ 
шукає КульчішькпП І.шрій. 

2*.і. Багач Сотера в Ню Порку, 
:и> кле Багач КнстахІЙ. 

^2, Ч аби 1 1 Тсодора пуПка а Ню 
Порку. шукає Олексі» Івам 
Піз- рика. то пкнїно тоді зрозумів,: «Тавші Онуфрів ауйкл » Нк> 

. 1 ЇЬркч. никає Олексії! івііО- 

вк то величаво муеїлн іомоні- ^^шшІ » «* 

ти хори м Печеревкій Лаврі вчаїч. шукає Июрак ЛюбімОіра Кажуті.. що в хорі ї 100 співа- 
ків, а це маїїже все .наша аме- 
]чіканська молодь. Цей хотд 
наразі . займає' перше місце в Ню 
Чублс.іГіорку, а я готов сказати, що нніх місць в цілій українській ник 
повені О Иншньонськин. С. Но- Києві га її катедрі єн. Юра V, Сіеаки Івашіу кулшу н Пк. 

., , ,. . . ,ІНі;>к\. нпклі СірнЙ Мнх.іП Іі> В. Іеетчровськан, кандіМіїив від стіп до голови ( )ж . |[,, к . 11КЙ! ,\\_ иілрнк, І. Кра- слухати там хорового співу юукаі Сшчйсі.кнй Василь. і почутії при ного ква.пфіка- М, Сенюк, В. Гузіль, О. нчаеі нашої сланії. ції. Це ..не .минало до делегатів Чапкітькиїї, о. Діічпшни. !. Іпіе одна думка майнула ме- Та конвенційний протокол 
не урядова частина кип вен ції. 
Про неурядову її частину иІ- 

^ЙЖІвї^їїя «її Г,і '' ь " к - 1ІК ■ К '" ГК " ІК "' н ' и "- 1 Ьалабан, іпж. Кур.н.ась. папі, ні: Лкин в Америці нарікають, 
кч-иенагн тимбільше т<1 • • 1,,ся !1 " кріслах і підлозі. Цримак, Т, Пакоиечпнн, Ц). ДІЮ наші богос.тужепня задоа- 
саоміїнін з неї баї ат.'і. Найкращим спомином з кон- ; Го.тнпеї.кни та ще одна пані ( гі. Але як Воскресну Утрснню 

А етшіти юбйі По ні ИвмІШ в Пітсбурі'у е Бенкет, ветеран американської армії, | правили дна священики і співав 
РЧіеть у-іЬуло великою насолодою, слу- якої іменн не записав. Це був хор. то-мені здавалося, що це 

' и . | хати Липну ГресЬКО ЧИ ІЬІИЮ 49. Феїшііі Марію їДяЧкевнч) ііі- 
«ї в Шікаго. шукоіе Лнчкешіч Лукія. 

50. Собчук Аііастилікі (Сухнй) тіт- 
ку в Нм Парку, шукає Сухий І'оячн- 

51. Боярська Олену (Сухий) тітку 
і ! їм Порку. шукас Сухий Рояші. 

52. Кріль Стефшш вуйка в Іім> 
Порку. ш>кае Сабіль Ролаліа. . ' 

Сабіль Петра вуйка а Ню Иир- 
ку, шукає Сабіль Ролалія- 

56. Гаинч-Ку.тьчіщькнЙ • Ікана вій- 
ка в ШікаГо, шукас Кульчіщький 
Теодор. 

60. ПакліВіськнП Ннколаа ,'ф.п.і в 
ІШкаГи, шукає 1 Іавлпнськнй Павло. 

61. Гронська Юлію тітку а Н» 
Парку, шукає Гайсав Богдан. ,.,62. Опік,, Марію (І (еллінська) тітку 
в Шікіїґа, шукає' Мншік Дмитро. 

64. Волф Шоак) Сісфаи.т брата а 
Ню Порку. иі)кас Канкж Степан. 

65. Волф (Вовк) Лиіпра брити в 
Ню Порку. шукає Канкік 
(Волф).. 

66. Гімні! Михайла йриіл н Мші- 
че с і г р. III > кл є Ст єні ]■•■ Ті о лор. 

67. Кухар Ліа]іік> піку н Ню-Пор- 
. шуіиіє Стсцура Теолир- 

6Н. Ікрішк Тейхора куаяка и Нк> 
Порку, шукає Стеиура Теолор. 

По Іііформиии нисаої 'яо: 

Цпігмі ІЛсглііііді] Атегісап 

і Кеіїеї СоїХитцИе* 

г. 6. Вох ібві 

РЬіздЗеІрЬіа 5, Р* , и 5. А. | ПОШУКУЮТЬ ) ПОШУКУЮ РІДНІ РІ ЗНАЙОМИХ: 

!) Стриїв СЕМЕҐЕН ДМИТРО І МИ- 
ХАЙЛО, походять а села Курніш, 
нон. Береа^ші. цілий час жили а 
Ню Парку; або їхні лі ш хай ці- 
яілтутьсн до иене. 

2) Фед'нк А в на дочка Катерник. 

ї) МостранськяЙ Стефак. 

41 М остра не ький Володимир. 

5) ГладІЙ. 6) Уяронко. 

7) БогаЙчук М пхаймо. ІІовншс ага- 
лаві походтять і сели Мечшиом, 
нон. Бережи в її. 

8) Бабей Петро з ^срежіиі. 
(Іовшцс л а л;иіі особи прошу .та- 
скано аголосітьс пяа мом ллресу на 
скіпальними: 5ЕМЕСЕМ ЖАЛ, Іпш- 
ЬгисЬ, Іппіігиїв 40 Рогісг, Тггоі. 
Аиіігі* (ОіІеттоісЬ). 

Н часопису довідалися ми. ию по- 
ні > кує іс рїлініх БІЛОУСІ В. Нас тут 
лиох Білоусі н а Внткоші, Галичина: 
ВОЛОДИМИР, учитель та ОСИП, ак 
тор. ПОМОЖІТЬ нам на ннШ до Аис< 
рнКи. 

\УОЬООУМЇЯ В1ЬО05 

си ЛІ Ьоі<,ґіі*<ііип( ціо-. в і. і/іб, 

К. Р. Мо. 13». іЛтКА Тош N0. 120, 
Явіеп(Ііиг(, Сегшаоу. Пошукують ФЕДАНА ІВА 

НА, що походить зо села Лаш 
кп. Ярославського повіту. Лист оу деють н людині гир 
криїнського походження і і. 
ви. Но деж можна зншїтп кра- 
щий збір людей, що приїхали 
^ущ^усщцні^мі^икк^^^ Леикову, або придивлятися 
пашим дітям з 1 Іітсбурщінш. 
Але не мєіШіою насолодою б\ дійсно істори'ішііі вечір това-,нсе їнакорптке. таке було за 
рпіпіи по зброї, хоплююче. 

Мирои Сурмач, 

Ню Порк. Стенай Куронасі иділил штат дн, щоби вони за б днів до- 
бровільно злилися в одно ті- 
ло, то однаково думає, разом 
бавиться І ЧеСНО ПОВОДИТЬСЯ? І г 
А делегати Стали собі дійсно] 
рідними братами. Правда. У. 11 
N. Союз це братерська орга 
нізація. як кажеться в статуті 
Та- в практиці того род> дні 
оон виробляється, як відомо 
близьким співжиттям .р^дші- Крім нього оепкеїу. Г>>в ще 
ними знизками і г. и. 1 іак є. івншй, в иеншому (шзмірі. 
чю властиво доперва на кой- іф.іала Леї коїщертової про- 
ненціі та братська любов ви- іраіїн. зате з не.інкокт програ- ПОСИЛІМ НАШІ ХОРИ 
НОВИМИ СИЛАМИ! Т нк нони гарно бавилися, ири-1 
слуху валися концертонін про- 

грамі, як реагували на різні] Вс , п|улк Ііаш , хлопці з він- : и . я . д„ку ЄМ о за пис... 
точки програм,, , в шдпоніл- Ш1 _ 1х Ґ)1 , ;|К кі;ічу1і:|[10І ; -сюди, ирпсттісі.ко.ч, Теольо. 

і.ім ііічпсіім ;ї , (с |ІЛ| , КІ1 „ рцдинах. від. іу . ГІ1| , ЮГ0 СЧ . мм1іа р аі 1цо обо ро- 
■ 1оИ, -іна;ш цей брак і паші хори, що и|№ ,лм:ишісті. і моральний 

ОЦЯ КііІЩер- виог-і війни ігхг піяхгпяли ии- . ■? : -г.. зшііі.і йти па сцену 

п.вип збір, це добірна коїшер- ] вчас - віііш( " дужс , „ідущі.ш, як ~ 
тпиа пуб.іика, якою кожний і ц е л)))ЖІ|а бул0 Ш1ішгун атц з ' ЛІН пет вливнлешмі. ікон и Східній ЕврОПІ. Та 
вартує ньому професоровії 
лішнсів улаших часописах. Це авсрііу . тм У ваіл : . шо далеко гір- 
нед.імагаїпш треба тепер усу- ше |ИХ( , діети .„ 3 українцями 
II) ти. бо український спін це у К|1;М аськІЙ землі ніж з нім- 
иаша велика культурна сила, а як , иіи ВІІІ впомшіа- 

11811)1 хори цс великий куль* ^ікндуючп Росії. Поль- 17, Адамчіпі Мел.шію (Андреїшвн). від рідних на скнтальщнні с«стр] н СтемфйрДі шукм АвДР* - 
Типі і і Марія. 

К.іл.іїк Кілікі (ІІірннк) сесіру 
її Нкі Порку. шукає Сірник Софія, 

.19, Нитик Ми кала я нуйь.і п Ню 
ПоПКу. літк.іе Нвмар Лпн.і. 
41. Зомір Дня) ііік> и Шікаго. тукне Засадна!) ІІетро. мене. Зголоситися на адресу: 
МУКОі\ 8^ТNУСКV 

БвЗ ГШЗНІіЧС, АУїтіЕ. 

ВКСКЖ1.УИ, N. у. ,5 ФрвшіЯ прямо молінь „Саобо 
.IV" помістити просьбу ДО СПИНКІВ 
аііг.-сііівлк д-р ВАСИЛЬ ТИСЯК. По 
42. Шостак Анну (Сєпкиинч) іііку Щ \кеє за: ГАЛІВ ВАСИЛЬ І АННА 
в ЛНроіН. іпук.и Куїшік Дмитро. і та ш своїми трьома тітками. Ближчі 

4.4. Лоні Софік» (Цінімірська) се- і інформації подасть: М. О. Н»туо- 
сір.\ в Б]іуклпн, Н. П,, шукав Лиші- ''гвпшку, 09-20 — 108, Ропмі НШв, Шак Тома. N. ї. 
рішає па виднокруг. Люди, ш- 1 мі по. яку мусить розвязати пурний наоуток. ііи д Чехословаччині пе.іюд- 

ніколи іі]'о себе не знали, ра- будучність. а нкнії зачав роз- Отес прийшло мені на дум трактування. 

нялунатн гурт „людей, шозій-іку. коли я був на українській 
шився На ..Стрілецьку' Вечс-Івідцраві в катедрі св. Петри ка лом говори п,, силять. поїда- 
ють і сидінь на конвенції та М. С. Надісланий з [*вро- 

іак стають с.бі рідпими ира-'ру". 1 в Ню Порку. Бачив я там ду- |т "'І 1 '" а ?« Яоврий ЗМІСТ, але 

гами, ,.1Цо моє. не її твоє" і почином д-ра В, Галана же велике Числі] амернкаиів. ' НІЯКОЮ поез Є 

наинакп. Один за одною іг іа- 1 іралнея в Пігіїургу не і ера -| що слідкували за відправою 
і нть обіди, а другий частує. ! па української, америкапськ'іі ' при помочі книжечок з пояс- 
ним хата багата. Разом з ,.ру- ' і канадійсько! армій йбол Сві- нешшмн і час від часу огляде* ПРИСТУПНІ УМОВИНИ^" 
126 ЕАЗТ 7іЬ 5ТКЕЕТ — Рент $234.00 місячно ' 
721 ЕАЗТ 5іЬ 5ТКЕЕТ — Рент $400.00 місячно 
609 ЕАЗТ 6іЬ 5ТНЕЕТ— Рент $:і00.00 місячно 
13 ЕАЗТ 74Ь 5ТКЕЕТ— Рент $257.50 місячно * 
84 ЕАЗТ 7«Ь ЗТРЕЕТ— Рент $209.00 місячно 
219 ЕАЗТ 5іЬ 5ТКЕЕТ — Рент $190.00 місячно 
339 ЕАЗТ 9іЬ 5ТЯЕЕТ — Рент $200 місячно 
По більше інформації) у справі тих домів голос Іться, або пишіть до: 

ЗТЕРНЕМ П, ЗАТ2ЄЛЛ/1СН 

ч КЕАІ. Б5ТА ТЕ ОГРІСЕ 

32 ЕАЗТ 7*К 5ТКЕЕТ НЕ№ УОКК С1ТЇ 

* ТелефовуЙте СКашсГсг 3-0713 

.Маємо також 4 кімнат! з паровим огріттям 

Рент $20.00 на місяць. ... ( . му" йдуть на паради і один 
без другого не поступи 1 1, ці гових Воєн. Радим душ 47. чо-'лися на хори, де співав Укра- ловіків і жінок. По вечері ви- міський Хор Церкви св. Юрія 
крок. Значить, що ця братер-| низалася широка диску сія Над в Нн) Порку під проводом н. 
ська любов мусіла бути " них : енраарю організації амернкаи- Теодора Оиуфрнка. Цей спів 
і передтнм. тільки була ненид- сі.кнх ветеранів українського робив па тих чужинін. як мож- на, притаєна, а конвешми н 
дрозбудн.іа. 

Я бачив, нк ...іемкп" питали- 
ся і бесі лунали з „бойками" 
своїм „говором", як ..ВО.ІІІ- 

ияк" бавив р.рогатшщів" фар« 
мерськими справами, як ..гу- 
цули" все разом держалися і 
раннім ранком на снідання ра- 
зом йшли, чи тому, ЩО ОДНУ 
страву люблять, чи може з ін- 
ших мотивів. А наші и сне па- 
ней і її ськ і лемки, цеж аристо- 
крати в поведінці і розмові' 
В слевейтрі всі перед жінками 
капелюх,, здіймали, кожного, 
хто конвенційну відзнаку мав, 
здоровлять добрим днем, а и 
розмові нікому не аеребпн.. 
ють. лише спокійно слуханні, 
Правда, вони вже майже 'Всі 
„піддоптані", а розум Как) г* 
приходить з лігами. Гнтересш). 
шо »і на вулиці делегати гурт- 
ки творили. Це вже с.іоиип- 
ська вдачи, що в гурті і емері і 
бо подивитися було іь> 
ГО піхто гуртів Ні 
яв, кожнії й і амі рикавши 
дись спішив. Та в місті, в рі 

сторянах й інших нуб.іи V 

це різнилися нічим від і і входження. /Іушею дискусії ма було завважити, дуже гар- 
був майор Дарчої ра її і 'І'і.ія- не вражіния. Це піднес.ін теж 
іе.и.фії. -поліпи, що вже має - і шойорські газети. Тим я. не 
із собокі певну організаційну хочу легковажити інших доб- 
арактику в тій ділянці. Конеч- рнх хорів у ] Іні Порку, якими 
пІсть такої організації в Дме- є х<цр з автокефальної церкви 

ев. Володимира під управою 
п, Лінрциїїніка. чи хор при рИИІ і Канаді нідчеркіо и інж. 
И. Коссар з Канади, де вже ГОРИ ГОВОРЯТЬ 

}Т Роман у 2-ох частих Щ 

знаменитого повістяра 
Уласа Самчука 

Сторін 194. — Ціна $1.00! 
Злмоиленіїн ратом з належністю 
слагн до: 

"8гоЬосіа" 

Р. О. ВОХ 34в 
ІЕА5ЕУ СІТУ 3. N. 4. 

З Канали замовленії» треба пла- 
тім американською валютоіо. 

УМІРКОВАННЯ 

Наші ціни е умірковані. Це треба кон- 
че зазначити, бо репутація, яку ми маємо 
щодо кращої услуги, могла би когось на- 
вести на думку, що за ваші услуги ми жа- 
даємо значно багато. 

На ділі наші услуги € для всіх 1 тому 
наші ціни е для всіх приступні. 

5ГЕРНЕМ иГОШІАК І : |ОМ 

Обсяугув украТіщІв у Джерзі СктІ І Байоиі вже 
понад 23 років. „ , 

34 Е 25Л 51, ВАУОШЕ, Я ^ 

РЬопе: ВАуошіе 3-054» І» . ■ 9 Ж ■ ■ ' ■ " - 

РЕВМАТИЗМ 

Хто терпить біль ревматизму би 

різниці в а кім місті вас болить, 
наш новий винахід на певно вам 
поможе. Бо тільки прпложіпе до 
тога місия де вас болить я в про- 
тязі одної годний перестане вас 
боліти. 

Спробуйте і напишіть по нас 
а иепожадуеіе — це вас небу- 
лії коштувати пні олиого цента, 
ми вншлебо вам наш 
зовсім безплатно. 
Наша адреса: 
№. 8ОВОК0«5К1 
820 Е. 34№ В*., N81» їогк, СИу 
с/о 8ир. 
НЕ ВНДЙВАЙТЕ ЗШГ1ТІ 

Завжди ЩАДПЬ дещо, 
з вашого обезпечення. 
Ми уладжуямо пре- * , ГА ПП 
красний ЦІЛИЙ ■ І Ц ] ЩІ 

ПОХОРОН «в , | 0Ц а 

У випадку смутку в родині канті 

КАШ МШІ№ ІКС. 

Найбільший український 
погребовий за рядчик 

в Америці 
3. КА1ЧАІ КАШ, Рів*. 
433 5ТАТЕ ЗТИЕЕТ 

РЕКТН АМВОУ, N. А 

П»и РЕ 4-464В 

— ог — 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 
ВБ ЕШАВЕТИ АУЕНЦЕ, 

НЕтіУАНК, N. І. 

РЬоім Вії.іо» 3-4711 

Ш2АВЕТН, N. ^. 
226 \¥£5Т ІЕК5ЕУ 5ТКЕЕТ 
> РЬоп.і Е1_ 2-3611 ТАРЗАН, ч. 1371. Загублений слід. 

САУВ НОАЛсГ І4ККО 

?йоиенг ьґгґіє ріЕйСс 
сосоиигь аФ 5Єй$ій 

рссс лоиьс Яг псі. Гіду чи з.і силами якої піч 
ні. мшн, Тарзан прийшов над 
берії швидкої о иоі ока. Тут 

слід загинув. Але Тарзан найшов високе 
дерево, якого галузі звисали 
понад ріку. По мім він пере- 
скочив інчіад зрадливий водо- 
над. Тоді, узброєнин лише своїм 
гострим змнелом запаху, мал- 
но- чоловік обшукав скали за 
.страченим слідом. 

Тимчасом Джако приносив малому І (етрусеви до його пе- 
чери кокосові горіхи і ягодн. 
надармо ждучи, що ці харчі 
будуть вястарчальні для дн- 
тннн. ІВЙН ИПП 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ 
заряджу а погреба мл во СІ СІ 

піні так низькій «к 01 Л 

ОБСЛУГА ПАРІ КРАЩА. 
ЗОНИ В V N К О 

иісешеа и П а с гі.к.г & ЕаЬіімг 

437 Е. В(Ь 5Т.. МЕ* УОКК СҐГТ, 
Шіпібеа ІнпеШ) м Іотт і) ТІМ, 

ТсісрЬішє: 'СВ.ш.гс» 7.7661 ПЕТРО ІРЕМІ 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 
Звннмвесь похорониїв 
В ВКОNX. ВНООВ-УгІ, ИИ» 
УОКі; і ОКОЛИЦЯХ 129 ЕАЗТ 74 ЗТНЕЕТ, 
N Е ^ УОКК, N. Т. 
Те І.: ОНсЬагсІ 4-256Я ВНАКСН ОРТІСЕ &. СНАРвХ) 
707 Рговресі Аїши*, 

(сог. Е. 155 ЗО 

ВК01«Х, N. Т. 

Та.1 ІШґои 5-С377